Title: Metody hodnocení hluku v komunálním prostředí
Authors: Kabešová, Zuzana
Referee: Jiříček Ondřej, Prof. Ing. CSc.
Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Zloch Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33655
Keywords: hluk ve venkovním prostředí;deskriptory hluku v životním prostředí;vliv hluku na lidské zdraví a chování;faktor ovlivňující kvalitu života;hlukové limity;metodika.
Keywords in different language: environmental noise;environmental noise descriptors;noise impacts on human health and behavior;the quality of life influencing factors;noise limits;noise legislation;methodology.
Abstract: Hluk je součástí každodenního života. Ovlivňuje lidské zdraví, kvalitu života a duševní pohodu. WHO (Světová zdravotnická organizace) definuje zdraví jako "stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, a nikoliv pouze život bez přítomnosti chorob nebo nemocí". Tato organizace zjistila, že se hluk stal v současnosti druhou největší příčinou zdravotních problémů, hned po vlivu kvality ovzduší na lidské zdraví. Hluk se může v životním prostředí cíleně snižovat, ale nikdy nemůže být zcela eliminován. Proto je environmentální hluk v dnešní době předmětem pozornosti intenzivního vědeckého zkoumání. Hlavním cílem této disertační práce je zkoumat různé způsoby hodnocení úrovně hluku životního prostředí. Důraz je kladen na identifikaci nejnepříznivějších zdrojů hluku v životním prostředí a jejich dopadů na vnímání kvality života. Vliv hluku na vnímání kvality života je současně porovnáván ve dvou zemích EU. K získání reakce člověka na environmentální hluk jsou použity převážně čtyři přístupy - případové studie, laboratorní experimenty, sběr dat a epidemiologické studie. Tato disertační práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část popisuje různé ukazatele používané k měření a prokázání environmentálního hluku a kvality pracovního prostředí. Na základě prostudované literatury jsou prezentovány nezbytné podklady k tématu. Stručně uvádí různé hlukové dopady na lidské zdraví a chování. Je zároveň doplněna o analýzu evropských, českých a německých právních předpisů souvisejících s environmentálním hlukem. V praktické části je popsána metodika a výsledky dvou průzkumů provedených v České Republice a Německu. Oba průzkumy se zabývají dopady hluku na kvalitu života lidí žijících v oblastech postižených hlukem v životním prostředí. Hlavní část práce poskytuje metodiku pro obce, kterou lze využít k rychlému a snadnému zjištění spokojenosti obyvatel s kvalitou života a hlukovou zátěží v dané obci. Teoretické a praktické přínosy této práce, hodnocení výsledků a ověření hypotéz jsou podrobněji řešeny a shrnuty v závěrečné části.
Abstract in different language: As a part of everyday life, noise can influence human health, the quality of living and peace of mind. The WHO (World Health Organization) defines health as "a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". This organization also revealed that noise is currently the second largest environmental cause of health problems; just after the impact of air quality. Even if the noise exposure was reduced, it would never be eliminated. Thus, the extent of the environmental noise represents a huge issue, and is consequently in the focus of intense scientific efforts, to date. The main objective of the current Ph.D. thesis is the investigation of environmental noise disturbance. The focus is to identify the most annoying environmental noise sources and their impacts on the perception of the quality of life. To be more precise, the noise impact on the perception of the quality of life in two EU countries will be compared. In order to obtain human response concerning environmental noise, mainly four approaches are used- cross-sectional study, laboratory experiments, data capture and epidemiological studies. This thesis is divided into three parts. The theoretical part describes the variety of different indicators used to measure and demonstrate environmental noise and the quality of the work environment. Based on a literature study, necessary background information to the topic are presented. This part briefly introduces different noise impacts on human health and behavior, as well. The theoretical part completes with the analysis of European, Czech and German legislation related to environmental noise. The practical part presents the methodology and results of two surveys carried out in the Czech Republic and Germany. Both surveys deal with environmental noise impacts on the quality of life of people living in environmental noise affected-areas. The main part of the present work provides a methodology for municipalities, which can be used to quickly and easily determine the satisfaction of the inhabitants with the quality of life and the noise burden in the given municipality. Next, to that, the theoretical and practical benefits of this thesis, evaluation of the results and hypotheses verification are addressed more in-depth. Finally, the main findings are concisely summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Zuzana Kabesova.pdfPlný text práce36,05 MBAdobe PDFView/Open
kabesova_publ.pdfPosudek vedoucího práce585,35 kBAdobe PDFView/Open
kabesova_opon.pdfPosudek oponenta práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
kabesova_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce698,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.