Title: Antropologie Evropy, národnostní indiference a zpráva Československého Národního Domu T. G. Masaryka v Sofii - odbočky Vojvodovo (1932)
Other Titles: Anthropology of Europe, National Indifference and the Report of the Czechoslovakian National House “T. G. Masaryk” – the Voyvodovo Branch (1932)
Authors: Jakoubek, Marek
Citation: JAKOUBEK, M. Antropologie Evropy, národnostní indiference a zpráva Československého Národního Domu T. G. Masaryka v Sofii - odbočky Vojvodovo (1932). Journal of Culture, 2018, roč. 7, č. 2, s. 61-68. ISSN 2336-7849.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33736
ISSN: 2336-7849
Keywords: Vojvodovo;čeští krajané;národnostní indiference;Československý národní dům „T.G. Masaryk“;Bulharsko
Keywords in different language: Voyvodovo;Czech Compatriots;National Indifference;Czechoslovakian National House “T. G. Masaryk”;Bulgaria
Abstract: Základem textu je archivní dokument „Československý Národní Dům T. G. Masaryka – odbočka Vojvodovo, Rachovsko“, sepsaný v roce 1932 prvním českým učitelem ve Vojvodovu, Janem Findeisem, nacházející se t. č. v archivu Československého klubu T. G. Masaryka v Sofii. Text J. Findeise byl součástí Zprávy Československého Národního Domu T. G. Masaryka v Sofii – Bulharsko, která byla vyhotovena při příležitosti historicky prvního Sjezdu zahraničních Čechů a Slováků, pořádaného v Praze ve dnech 1. až 3. července 1932. Jako takový podává Findeisův text komplexní informaci o vojvodovské české komunitě, což z něj činí mimořádně důležitý pramen pro studium dějin Vojvodova. Edici dokumentu předchází úvod, seznamující čtenáře s kontextem studia vojvodovských dějin. Závěr pak tvoří zhodnocení daného pramene, zejména pak v kontextu tematizace fenoménu etnické indiference vojvodovské komunity.
Abstract in different language: The main body of the contribution represents the document (nowadays deposited in the archive of the Czechoslovakian club ´T. G. Masaryk´ in Sofia) ´Czechoslovakian National House “T. G. Masaryk” – the Voyvodovo branch´, written in 1932 by the first Czech teacher in Voyvodovo, Jan Findeis. Jan Findeis´s article was a part of the Report of the Czechoslovakian National House ´T. G. Masaryk´ in Sofia, written at the occasion of the first Meeting of Czech and Slovak Compatriots held in Prague from 1st to 3rd July 1932. As such, Findeis´s text offers a complex information of the Czech Voyvodovo community, which makes it exceptionally important source for the study of the Voyvodovo history. The edition of the document is preceded by an introduction offering information regarding the history of Voyvodovo and its research and followed by its evaluation especially in the context of the thematization of a phenomenon of the national indifference of the members of the Voyvodovo community.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JOC - Jakoubek.pdf7,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD