Title: Důsledky podpory ekonomického růstu v malé otevřené ekonomice v globalizovaném světě
Other Titles: Consequences of economic growth support in small open economy in a globalized world
Authors: Tesařová, Vendula
Citation: TESAŘOVÁ, V. Důsledky podpory ekonomického růstu v malé otevřené ekonomice v globalizovaném světě. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2018. Zilina: ZU – University of Zilina, 2018. s. 413-420. ISBN 978-80-8154-249-7 , ISSN 2454-0943.
Issue Date: 2018
Publisher: ZU -Univesity of Zilina
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33754
ISBN: 978-80-8154-249-7
ISSN: 2454-0943
Keywords: ožebrač svého souseda, malá otevřená ekonomika,monetární politiky, globílní trh práce
Keywords in different language: beggar thy neighbour. monetary policy, small open economy, global labour market
Abstract: V dnešní době žijeme v hluboké integraci. V globálním světě je vše propojeno se vším. Žádné rozhodnutí měnové nebo fiskální politiky nezůstane bez odpovědi. Jak tedy může být podporován hospodářský růst v malé otevřené ekonomice? Které nástroje by měly být použity? Článek ukazuje možnosti podpory ekonomického růstu. Jednou z těchto možností je oslabení měnového kurzu. Jedná se o měnověpolitický nástroj tzv. ožebrač svého souseda. Spočívá v podpoře vývozu díky devalvaci kurzu domácí měny. Oslabená domácí měna zvyšuje konkurenceschopnost domácího zboží na zahraničních trzích. Obecně se předpokládá, že se tím zvýší zaměstnanost a HDP. Toto je na první pohled skvělé a jednoduché řešení. Může mít také negativní dopad na domácí ekonomiku. V době, kdy vyčerpáme volnou práci (nezaměstnanost je na velmi nízké úrovni), je problém udržení hospodářského růstu. Nízká nezaměstnanost vede k růstu mezd. Mzdy rostou rychleji než produktivita práce. Noví pracovníci pocházejí ze zahraničí. Část jejich mzdy absorbují pracovní agentury. . A samozřejmě to není všechno. Další problémy vznikají na trhu s nájemním bydlením, cizinci, kteří opustili svou práci nebo byli propuštěni, se nevracejí domů apod. Proto je důležité nejen hledat zřejmé výhody, ale také hledat potenciálně skryté hrozby.
Nowadays we live in deep integration. In global world, everything is related to everything. Any decision of monetary or fiscal policy does not stay without response. So how can be the economic growth in small open economy supported? Which instruments should be used? The article shows the possibilities of economic growth support. One of these possibilities is exchange rate intervention. It is the monetary policy instrument so called as beggar thy neighbour. It rests in export supports thanks to devaluing the domestic currency rate. Weakened domestic currency increases competitiveness of domestic goods on foreign markets. It is generally assumed, that this will increase employment and GDP. This is a great and simple solution at first glance. It can also have negative effects on the domestic economy. At the moment, when we exhaust free labor (unemployment is at a very low level), is the problem of maintaining economic growth. Low unemployment leads to the wage growth. Wages grow faster than labor productivity. New workers come from abroad. Part of their wages is absorbed by labor agencies. Therefore, there is no wage decline. And, of course, it is not all. Other problems arise in the rental market, foreigners who have left their jobs or been made redundant do not return home etc. Thus, it is important not only to look for obvious benefits but also to look at potentially hidden threats.
Abstract in different language: Nowadays we live in deep integration. In global world, everything is related to everything. Any decision of monetary or fiscal policy does not stay without response. So how can be the economic growth in small open economy supported? Which instruments should be used? The article shows the possibilities of economic growth support. One of these possibilities is exchange rate intervention. It is the monetary policy instrument so called as beggar thy neighbour. It rests in export supports thanks to devaluing the domestic currency rate. Weakened domestic currency increases competitiveness of domestic goods on foreign markets. It is generally assumed, that this will increase employment and GDP. This is a great and simple solution at first glance. It can also have negative effects on the domestic economy. At the moment, when we exhaust free labor (unemployment is at a very low level), is the problem of maintaining economic growth. Low unemployment leads to the wage growth. Wages grow faster than labor productivity. New workers come from abroad. Part of their wages is absorbed by labor agencies. Therefore, there is no wage decline. And, of course, it is not all. Other problems arise in the rental market, foreigners who have left their jobs or been made redundant do not return home etc. Thus, it is important not only to look for obvious benefits but also to look at potentially hidden threats.
Rights: Plný text není přístupný.
© University of Zilina
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KEM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
iii_part_final_0.pdf8,7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD