Title: Která jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice?
Other Titles: What are the key, critical and dynamic points of early chemistry curriculum in the Czech republic?
Authors: Rychtera, Jiří
Bílek, Martin
Bártová, Iveta
Chroustová, Kateřina
Sloup, Radovan
Šmídl, Milan
Machková, Veronika
Štrofová, Jitka
Kolář, Karel
Kesnerová Řádková, Olga
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 1, s. 35-44.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-5_Rychtera-Bilek--web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33905
ISSN: 1804-8366
Keywords: počáteční výuka chemie;kritická místa kurikula;klíčová místa kurikula;dynamická místa kurikula;polostrukturovaný rozhovor;názory učitelů chemie;chemie ve výzkumu TIMSS
Keywords in different language: early chemistry education;critical points of curriculum;key points of curriculum;dynamic points of curriculum;semi-structured interview;chemistry teacher‘s opinions;chemistry in TIMSS study
Abstract: V příspěvku jsou diskutovány možnosti a meze inovací počáteční výuky chemie v České republice v období současné kurikulární reformy. Zaměřujeme se zejména na obsah a kontext výuky chemie jako součásti vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Jako východiska řešené problematiky byly využity jednak zkušenosti týmu řešitelů zabývajících se výukou chemie na základní škole a související přípravou učitelů a jednak analýza výsledků mezinárodního výzkumu TIMSS, kterého se Česká republika zúčastnila v roce 2007, a také aktuální tematická zpráva České školní inspekce, zabývající se rozvojem přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/17. Metodika výzkumu je založena na rozhovorech s učiteli chemie a prvotní dílčí výsledky ukazují na problémy s nadměrným zatížením žáků a na nutnost inovace obsahu, který by měl vykazovat zejména silnější propojení s každodenním životem a měl by formovat přírodovědnou gramotnost.
Abstract in different language: In the contribution are discussed possibilities and limits of the early chemistry curriculum innovation in the Czech Republic at time of actually curricular reform. Example of chemistry subject matter in educational content and context is focused. The project team member’s experience with chemistry education and teacher’s preparation was using for starting points as well as analysis of results from international research TIMSS (2007) and current report of Czech School Inspection focused on science literacy development at secondary schools in school year 2016/17. Methodology of research is based on interview with chemistry teachers and first results present problems with cognition overload of the pupils and necessity to improve content more connected with everyday life and forming of science literacy.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Články / Articles (KCE)
Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_1-5_Rychtera-Bilek--web.pdfPlný text2,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.