Title: Lze žákům zeměpisu pomoci k lepším výkonům změnou řazení testových úloh? – případová studie na studentech Lauderových škol
Other Titles: Can we help students of geography to achieve better results by changing test tasks order? – case study of 97 students from Lauder school
Authors: Stacke, Václav
Vočadlová, Klára
Reichert, Radek
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 2, s. 69-75.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_2-2-Stacke-Vocadlova-Reichert-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33910
ISSN: 1804-8366
Keywords: výuka zeměpisu;zeměpis;evaluace;testování;pořadí úloh;motivace;physical geography;research;didactic transformation
Keywords in different language: geography education;geography;evaluation;testing;tasks order;motivation
Abstract: Vytváření testů je důležitým nástrojem pro hodnocení porozumění žáků a jejich kompetencí k učení. Existuje mnoho různých přístupů k testování a mnoho typů testových otázek, které mohou ovlivnit celkové hodnocení žáka. Může být však celkový výsledek ovlivněn i samotným pořadím testových úloh? Tento příspěvek se zabývá vlivem uspořádání otázek na výsledky testů ze zeměpisu u 97 žáků šesti tříd osmiletého gymnázia Lauderových škol v Praze. Vytvořeny byly tři varianty testů – chronologické pořadí, od nejlehčí po nejtěžší a náhodně řazené otázky. Každý žák byl testován každou z variant. Dosažený počet bodů v jednotlivých variantách byl statisticky analyzován. Nebylo prokázáno, že by řazení otázek mělo signifikantní vliv na celkový počet bodů získaných žáky. Dříve než bude možné zhodnotit celkový význam uspořádání testových úloh na výkony žáků, bylo by třeba dalšího výzkumu zaměřeného zejména na propojení našich výsledků s výzkumy zaměřenými na oblast vlivu vnitřních determinantů (např. výkonová motivace, kognitivní styl žáka).
Abstract in different language: Designing test is an important tool for assessing pupils understanding and evaluating of their learning competencies. There are many different testing methods and different types of examination questions. These could influence the final score. Could the final score depend on the questions order? This contribution evaluates the effect of question rearrangement on geography test performance. The research sample consisted of six classes at an eight-year secondary school in Prague. Three question arrangements existed − chronological order, easy-to-hard, and randomly arranged questions. Each pupil was tested using all three item arrangements. The overall gross score that students achieved in the tests was analysed. There was no statistically significant effect of item rearrangement on the score. We cannot definitely confirm the positive effect of item arrangement on pupil performance. The further research focused especially on the influence of internal determinants (such as achievement motivation and students cognitive style) is needed before a conclusion of item arrangement significance can be made.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_2-2-Stacke-Vocadlova-Reichert-web.pdfPlný text338,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.