Title: Fortifikační systém hradu Andělská Hora a jeho vývoj
Other Titles: Fortification system of Andělská Hora castle and its development
Authors: Kaňka, Jan
Advisor: Durdík, Tomáš
Referee: Hložek, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3408
Keywords: Andělská Hora;fortifikace;opevnění;hrad
Keywords in different language: Andělská Hora caste;fortification;Karlovy Vary;warfare;archaeology
Abstract: Lokalita Andělská Hora zaujímá nepřehlédnutelné postavení mezi hradními novostavbami přelomu 14/15. století, pro které je typické horečné hledání efektivní obrany proti rozvíjejícím se palným zbraním. Hrady této doby byly podrobeny zcela netušené zkoušce, ve které bez patřičných úprav nebyly schopny obstát. Diplomová práce se ve svém obsahu snaží, vzhledem ke svému rozsahu, postihnout toto období, jehož nástin je klíčový pro pochopení vnějších procesů, které Andělskou Horu formovaly. Právě z tohoto důvodu je v práci věnována mimo lokality samotné nemalá pozornost i obecnému vývoji fortifikační architektury 15. století a problematice odborné terminologie. Části věnované lokalitě samotné pak postihují vývoj hradu Andělská Hora se zaměřením na fortifikační prvky. Jedná se o velice komplikovanou lokalitu, která v průběhu svého života podstoupila mnoho stavebních úprav, které pokračovaly i po požáru r. 1718, i ty je však nutno, vzhledem k pochopení celkové situace, rovněž zdokumentovat- jedná se totiž o transformační procesy, které jsou přirozenou součástí vývoje lokality (Neustupný 1986, 527-528) a sloužily tak formování objektu do podoby, do které se dochoval dodnes.
Abstract in different language: Andělská Hora castle occupies a highly visible place belong newly constructed castles of 14/15th century which is typical for a feverish seeking of effective defense against developing gunpowder weapons. Castles of 15th century were subjected to strong endurance test, in which they couldn´t succeed without proper preparations. The thesis is trying, due to its scope, to affect the period which outline is essential to understand all the external processes, by which the castle was formed. Because of this reason the thesis is paying attention to general development of fortification architecture of 15th century and its terminology at all. The part dedicated to site itself then affects the development of Andělská Hora and specializes itself to fortification elements. Site is very complicated, which has undergo a lots of building activities, whose continued after the burn down in 1718. But even these changes needs to be documented- because they are transformational processes, whose are the inherent parts of shaping the site to the form we know till today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fortifikacni moznosti hradu Andelska Hora a jejich vyvoj Kanka.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
Kanka-Durdik VP.pdfPosudek vedoucího práce423,13 kBAdobe PDFView/Open
Kanka_Hlozek OP.pdfPosudek oponenta práce805,26 kBAdobe PDFView/Open
Kanka.pdfPrůběh obhajoby práce124,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.