Název: Vývoj a prostorové uspořádání vybraných hřbitovů na území dnešní Plzně
Další názvy: The development and spatial arrangement of selected graveyards in present-day Pilsen
Autoři: Dalihodová, Erika
Vedoucí práce/školitel: Šmejda, Ladislav
Oponent: Nováček, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3426
Klíčová slova: nedestruktivní výzkum;pohřbívání;hřbitovy;hrob;náhrobek;GPS;GIS
Klíčová slova v dalším jazyce: non-destructive research;burials;cemeteries;grave;tombstone;GPS;GIS
Abstrakt: Diplomová práce se obecně zabývá vývojem pohřbívání, hřbitovů a náhrobků, ale také způsobem zacházení s mrtvými a vnímáním smrti a pohřebních rituálů v minulosti. Následuje zaměření na vybranou lokalitu U Všech svatých na Roudné, její stručný historický přehled a sběr dat při terénním vizuální průzkumu, zaměření náhrobků pomocí GPS.Byly provedeny analýzy směřující k vyhledání určitých pravidelností a prostorových struktur uvnitř areálu. Závěrem jsou vyhodnoceny získané poznatky za pomoci databázových systémů a grafických zobrazení a plánů v prostředí GIS.
Abstrakt v dalším jazyce: This work in general deals with the development of burial, cemeteries and tombstones , but also how to deal with the deads and the perception of death and funeral rituals in the past.Followed by focusing on selected cemetery All Saints in Plzeň - Roudná, made their historical summary and collection of data in a visual field exploration. Locality (tombstones) was located by the GPS. And searches spatial structure within the complex. Finally, analyzes the lessons learned with the help of database systems and graphical views and plans in the GIS environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPpdf-Dalihodova Erika.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dalihodova - Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce110,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dalihodova - Novacek OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dalihodova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce104,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3426

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.