Title: Application of electronic textbook Práce s daty at primary school
Other Titles: Uplatnnění elektronické učebnice Práce s daty na ZŠ
Authors: Zíka, Miroslav
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 26. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34700
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: informační a komunikační technologie;elektronická učebnice;projekt PRIM;revize RVP;základní škola
Keywords in different language: information and communications technologies;electronic textbook;PRIM project;RVP revision;primary school
Abstract: Práce pojednává o vzdělávacím materiálu Práce s daty - elektronické webové učebnici, která vzniká v rámci projektu Podpora rozvoje informatického myšlení na KVD FPE ZČU. Čtenář je kromě popisu harmonogramu práce seznámen také s plánovanou revizí RVP pro základní vzdělávání, jejímž cílem je změna současného zaměření předmětu ICT z ovládání počítače na osvojování informatického myšlení, hlubších znalostí o ICT a rozvoji digitálních gramotností. Učebnice je porovnána s dvěma zahraničními edukačními dokumenty stejné úrovně (Slovenská republika a Anglie). V rámci šetření bylo provedeno kvantitativní dotazníkové šetření a individuální šetření. Šetření poskytla data ohledně vhodnosti, zpracování a využití zmíněné elektronické učebnice na základních školách.
Abstract in different language: Thesis deals on educational material Práce s daty - an electronic web-based textbook that is developed as part of the project Support of the IT Thinking at KVD FPE ZČU. In addition to the description of the work schedule, the reader is also acquainted with the planned revision of the FEP for basic education, the aim of which is to change the current focus of the subject ICT from computer control to the acquisition of IT thinking, deeper knowledge of ICT and the development of Digital literacy. The textbook is compared with two foreign educational documents of the same level (Slovak Republic and England). The survey includes a quantitative questionnaire survey and an individual survey. The survey provided data on the suitability, processing and use of the above-mentioned electronic textbook in primary schools.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zika.pdfAbstrakt314,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.