Název: Nonuniqueness of implicit lattice Nagumo equation
Další názvy: Nejednoznačnost pro implicitní Nagumovu rovnici na mřížce
Autoři: Stehlík, Petr
Volek, Jonáš
Citace zdrojového dokumentu: STEHLÍK, P., VOLEK, J. Nonuniqueness of implicit lattice Nagumo equation. Applications of Mathematics, 2019, roč. 64, č. 2, s. 169-194. ISSN 0862-7940.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85064192363
http://hdl.handle.net/11025/34734
ISSN: 0862-7940
Klíčová slova: reakčně-difúzní rovnice;rovnice na mřížce;nelineární algebraická úloha;variační metody;implicitní diskretizace
Klíčová slova v dalším jazyce: reaction-diffusion equation;lattice differential equation;nonlinear algebraic problem;variational method;implicit discretization
Abstrakt: Uvažujeme implicitní diskretizaci Nagumovy rovnice na konečné mřížce a ukazujeme, že její příslušný potenciál, obdržený variační reformulací, má pro rozličné hodnoty parametrů konvexní, mountain-pass, nebo sedlovou geometrii. Jsme tedy schopni odvodit podmínky, za nichž má daná implicitní diskretizace násobná řešení. Zajímavým faktem je, že pro určité parametry dostáváme nejednoznačnost pro libovolně malé diskretizační kroky. Konečně představujeme jednoduchý příklad, který ukazuje, že nejdnoznačnost může vést k velmi komplexní dynamice, kdy počet řešení roste exponenciálně v závislosti na počtu časových iterací, z čehož vyplývá existence nekonečného počtu globálních trajektorií.
Abstrakt v dalším jazyce: We consider the implicit discretization of Nagumo equation on finite lattices and show that its variational formulation corresponds in various parameter settings to convex, mountain-pass or saddle-point geometries. Consequently, we are able to derive conditions under which the implicit discretization yields multiple solutions. Interestingly, for certain parameters we show nonuniqueness for arbitrarily small discretization steps. Finally, we provide a simple example showing that the nonuniqueness can lead to complex dynamics in which the number of bounded solutions grows exponentially in time iterations, which in turn implies infinite number of global trajectories.
Práva: © Springer
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMA)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Stehlik-Volek2019_Article_NonuniquenessOfImplicitLattice.pdf293,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34734

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD