Title: Determination of transformation temperatures in advanced high-strength steels and their use in designing of Q&P process routes
Other Titles: Stanovení transformačních teplot moderních vysokopevných ocelí a jejich využití při návrhu Q-P procesu
Authors: Bublíková, Dagmar
Jirková, Hana
Behúlová, Mária
Krajčovič, Josef
Citation: BUBLÍKOVÁ, D., JIRKOVÁ, H., BEHÚLOVÁ, M., KRAJČOVIČ, J. Determination of transformation temperatures in advanced high-strength steels and their use in designing of Q&P process routes. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 18-22. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063346369
http://hdl.handle.net/11025/34833
ISSN: 1213-2489
Keywords: dilatometrie;J-MatPro;Q-P proces;zbytkový austenit;AHSS;RTG difrakce
Keywords in different language: dilatometry;JMatPro;Q&P process;retained austenite;AHSS;X-ray diffraction
Abstract: Stanovení transformačních teplot nových typů ocelí je důležitým krokem při návrhu parametrů tepelného zpracování. Pokud se jedná se moderní vysokopevné oceli, které se zpracovávají tzv. Q-P (quenching and partitioning) procesem představují nejdůležitější parametry při zpracování teploty začátku a konce austenitizace a teplota Ms. Q-P proces je charakteristický rychlým zakalením z teploty plné austenitzace na teplotu pod Ms s následnou výdrží na teplotě přerozdělení. Díky tomu vznikají martenzitické struktury s podílem zbytkového austenitu po hranicích martenzitických jehlic a jsou dosahovány meze pevnosti přes 2000 MPa s tažností až 10%. Pro experimentální program byly odlity vysokopevné AHSS oceli s 0,4% C legované především manganem, křemíkem, chromem, molybdenem a niklem. První výpočty transformačních teploty byly provedeny v programu JMatPro. Tyto výpočty byly následně potvrzeny dilatometrickým měřením. Na základě těchto výsledků byl navržen a odzkoušen Q-P proces. Vzniklé struktury byly analyzovány na světelném i řádkovacím elektronovém mikroskopu. Byly získány meze pevnosti přesahující 2300 MPa s tažností až 11 %.
Abstract in different language: Determining transformation temperatures in novel steels is an important step in designing their heat treatment routes. When it comes to advanced high-strength steels intended for the Q&P process (quenching and partitioning), the key parameters for designing their processing routes include the temperatures of the start and end of austenitization and the Ms temperature. Q&P processing is characterized by quenching the steel from a fully-austenitic condition to a temperature below the Ms and by subsequent holding at the partitioning temperature. This leads to martensitic microstructures with some retained austenite and to ultimate strengths above 2000 MPa and elongation levels up to 10 %. Several AHS steels containing 0.4% C were made and cast for this investigation, whose main alloying additions were manganese, silicon, chromium, molybdenum and nickel. Their transformation temperatures were calculated by using the JMatPro software. These values were validated by dilatometry measurements. Based on these results, a Q&P process route was designed and put to test. The resulting microstructures were documented using optical and scanning electron microscopy. Strengths of more than 2300 MPa combined with up to 11% elongation levels were obtained.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD