Title: Jak eliminovat kritická místa počátečního chemického vzdělávání: příklady témat „Složení roztoků“ a „Názvosloví solí“
Other Titles: How to eliminate critical points of initial chemistry education: examples of “solutions composition” and “salts nomenclature“
Authors: Rychtera, Jiří
Šmídl, Milan
Bílek, Martin
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2019, č. 1, s. 31-38.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34855
https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_1-3-Rychtera-Smidl-Bilek-web.pdf
ISSN: 1804-8366
Keywords: kritická místa počáteční výuky chemie;klíčová místa počáteční výuky chemie;složení roztoků;názvosloví solí
Keywords in different language: critical points of initial chemistry education;key points of initial chemistry education;solutions composition;salts nomenclature
Abstract: V rámci projektu OP VVV „Didaktika: Člověk a příroda A“ je jedním z cílů identifikace a možná náprava tzv. kritických míst počátečního přírodovědného kurikula. Při rozhovorech s učiteli chemie na zapojených základních školách bylo jako kritické místo identifikováno zejména učivo chemie s kvantitativním charakterem. K zvládnutí takového učiva je třeba odpovídající matematický aparát, komplexní pochopení aplikovaných principů, a také do značné míry rozvinuté abstraktní myšlení a orientace ve strukturách a souvislostech. Příspěvek se zaměřuje na dva modelové příklady z identifikovaných kritických míst počáteční výuky chemie na základní škole, a to na složení roztoků a názvosloví solí. Diskutovány jsou východiska a podmínky realizace návrhů inovací a změn pojetí výuky těchto témat ve spolupráci oborových didaktiků s učiteli základních škol v rámci v projektu budovaného tzv. společenství praxe.
Abstract in different language: Within the OP RDE project “Didactics: Man and Nature A” is one of the goals of identification and possible improvement of so-called critical points of the initial science curriculum. In the interviews with chemistry teachers from the lower secondary schools was identified as critical point the chemistry topics with quantitative character. To master such part of chemistry curriculum, an appropriate mathematical apparatus is needed, a comprehensive understanding of applied principles, as well as largely developed abstract thinking and orientation in structures and contexts. The paper focuses on two model examples of identified critical points of initial chemistry education at lower secondary schools, namely the solutions composition and the salts nomenclature. There are discussed the starting points and conditions of realization and proposals of innovations and changes of the conception of teaching these topics in cooperation of subject didacticians with teachers of lower secondary schools within the project of the so-called community of practice.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (KCE)
Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rychtera.pdfPlný text1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.