Title: Women on the move: A search for preferred birth services
Other Titles: Ženy v pohybu: hledání preferované porodní péče
Authors: Pařízková, Alena
Clausen, Jette Aaroe
Citation: PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move: A search for preferred birth services. Women and Birth, 2019, roč. 32, č. 4, s. e483-e491. ISSN 1871-5192.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85054633087
http://hdl.handle.net/11025/34921
ISSN: 1871-5192
Keywords: Medicínský turismus, porod, modely péče, důvěra, respekt
Keywords in different language: Medical travel, Birth, Models of care, Trust, Respect
Abstract: Ženy a porodní asistentky cestují na dlouhé vzdálenosti nebo do zahraničí, aby získaly nebo poskytly porodní služby. Cestování za porodními službami není v dosavadní literatuře zastoupeno, a to navzdory rozsáhlému výzkumu o medicínském turismu. Cíl: Zkoumaly jsme perspektivy žen, které hledaly lepší služby mimo své bydliště a porodní asistentky, kteří cestují za účelem poskytování těchto služeb. Metoda: Následovaly jsme principy kvalitativního přístupu a uskutečnily jsme 13 kvalitativních rozhovorů se ženami z různých evropských zemí, čtyřmi porodními asistentkami a jednou aktivistkou. Byly použity principy tematické analýzy. Závěry: Rozhodnutí, zda cestovat, je důsledkem dlouhodobého procesu, který je ovlivněn různými motivujícími faktory. Cestující ženy a porodní asistentky sdílejí hodnoty; věří schopnosti žen porodit; oceňují respekt a rovnost v komunikaci; hledají důvěryhodné vztahy a přátelské prostředí bez zbytečných zásahů. Důvěra a nedůvěra na interpersonální a institucionální úrovni ovlivňují rozhodování žen a formují příběhy o jejich zkušenostech. Závěr: Cestující ženy a porodní asistentky do velké míry sdílejí hodnoty obsažené v péči dle modelu porodní asistence. Ženy a porodní asistentky jsou ochotné vzít věci do svých rukou, aby dosáhly preferovaných porodních zkušeností.
Abstract in different language: Background: Women and midwives travel long distances, or abroad, to receive or provide birth services. Travel for birth services is not represented in the existing literature, despite the wide scale research available on medical travel. Aim: We explored the perspectives of women who were seeking better services outside their places of residence and midwives who travel to provide these services. Method: We followed a qualitative descriptive approach. We conducted 13 qualitative interviews with women from various European countries, four travelling midwives and one activist. Principles of thematic analysis were used. Findings: Deciding whether to travel is the result of a long-term process, influenced by various push and pull factors. Travelling women and midwives share values; they trust the capacity of women to give birth; they value respect and equality in communication; they search for trusting relationships and friendly environments without unnecessary treatments. Trust and distrust on interpersonal and institutional levels influence women's decisions and frame narratives about their experiences. Conclusion: To a great extent, travelling women and midwives share the values embedded in the midwifery model of care. Women and midwives are willing to take matters into their own hands to achieve their expected birth experiences.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KSS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
PIIS1871519218301203.pdf451,02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD