Title: A Clustering Approach to Path Planning for Big Groups
Other Titles: Přístup shlukování pro plánování cest velkých skupin
Authors: Szkandera, Jakub
Kaas, Ondřej
Kolingerová, Ivana
Citation: SZKANDERA, J., KAAS, O., KOLINGEROVÁ, I. A Clustering Approach to Path Planning for Big Groups. International Journal of Data Warehousing and Mining, 2019, roč. 15, č. 2, s. 42-61. ISSN 1548-3924.
Issue Date: 2019
Publisher: IGI Global
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063506060
http://hdl.handle.net/11025/34931
ISSN: 1548-3924
Keywords: Hledání cest;model založený na jedincích;grafová reprezentace;shlukování
Keywords in different language: Path planning;Agent based model;Graph representation;Clustering
Abstract: Článek představuje novou metodu pro hledání cest pro davy v dynamickém prostředí, jenž je reprezentované grafem vrcholů a hran, kde může docházet ke změnám hranového odhodnocení či grafové topologie. Tato metoda lze použít i na jiné reprezentace prostředí. Využití shlukování umožňuje metodě používat vypočítanou cestu pro skupinu agentů. Tímto způsobem lze dosáhnout urychlení a úspory paměti za cenu určité nepřesnosti cesty. Experimenty ukázaly dobré chování metody, pokud jde o urychlení a relativní chybu.
Abstract in different language: The paper introduces a new method of planning paths for crowds in dynamic environment represented by a graph of vertices and edges, where the edge weight as well as the graph topology may change, but the method is also applicable to environment with a different representation. The utilization of clusterization enables the method to use the computed path for a group of agents. In this way a speed-up and memory savings are achieved at a cost of some path suboptimality. The experiments showed good behaviour of the method as to the speed-up and relative error.
Rights: © IGI Global
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Szkandera A-Clustering-Approach-to-Path-Planning-for-Big-Groups.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD