Název: S. Kierkegaard a nedůvěra v lidské poznávací schopnosti
Další názvy: S. Kierkegaard and distrust of human cognitive faculties
Autoři: Honzíková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3500
Klíčová slova: iracionalismus;víra v boha;absolutní paradox;existenční fáze;subjektivismus;emocionalita;Buď-anebo;Filosofické drobky;individualita;estetika;etika;náboženství
Klíčová slova v dalším jazyce: irrationalism;faith in god;absolute paradox;existential phase;subjectivism;emotionality;Either-or;Philosophical crumbs;individuality;aesthetics;ethics;religion
Abstrakt: Tato diplomová práce nese název S. Kierkegaard a nedůvěra v lidské poznávací schopnosti a dotýká se otázek jako je např. hledání pravdy, subjektivismus i víra v Boha. Kierkegaard žil v období 19. Století a narodil se v Dánsku. Velký vliv na něj měl jeho otec, který ho přivedl ke křesťanství a ovlivnil i Kierkegaardovu psychologickou stránku. Kierkegaard studoval v Berlíně, kde se seznámil s učením Hegela, což bylo pro jeho filosofii také velmi důležitou událostí. Po studiu v Berlíně začala vznikat různá Kierkegaardova díla. Mezi ty nejdůležitější patří Buď-anebo a Filosofické drobky. Kierkegaard se stal jedním z hlavních představitelů iracionalismu. V jeho dílech se ukazuje Kierkegaardova silná náboženská stránka, subjektivismus a také jeho mínění o pravdivém poznání. Pro pravé poznání je důležitá emocionalita, vášeň a prožitek člověka. Člověk by měl být v centru pozornosti. Ve svém vývoji prochází třemi fázemi: estetickou, etickou a náboženskou. Kierkegaard velmi často kritizuje racionalismus, především Hegela. Rozum nebere Kierkegaard jako zdroj pravdivého poznání. Rozum a víru nelze podle něj spojit. Vrcholem víry je podle něj absolutní paradox. Není pro něj důležité poznávat objektivní svět, ale poznávat sama sebe a boha. Náboženství a subjektivismus jsou základy jeho filosofie. Kierkegaard byl existencionalistou. Pravda leží proto v JÁ a bez bytí není pravdy. Pro pravdivé poznání je proto nutná subjektivita, víra a existence.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is called S. Kierkegaard and distrust of human cognitive abilities and has something to say about his philosophy. Kierkegaard lived in the 19th Century and was born in Denmark. Great influence on him was his father who brought him to Christianity and influenced by Kierkegaard and psychological aspects. Kierkegaard studied in Berlin, where he became acquainted with the teachings of Hegel, which was also his philosophy for a very important event. After studying in Berlin began to develop various works of Kierkegaard. Among the most important ones are either-or and Philosophical crumbs. Kierkegaard became one of the main representatives of irrationalism. In his works of Kierkegaard shows strong religious site, subjectivism, and his opinion about the true knowledge. For true knowledge is an important emotion, passion and experience of man. One should be in focus. In its development passes through three stages: the aesthetic, ethical and religious. Kierkegaard often criticizes rationalism, especially Hegel. Reason does Kierkegaard as a source of true knowledge. Reason and faith can not join, he said. The highlight of faith, according to him is an absolute paradox. It is important for him to know the objective world, but to know yourself and God. Religion and subjectivism are the foundations of his philosophy. Kierkegaard was existencionalista. The truth lies in me, and therefore without being there is no truth. For true knowledge is therefore needed personality, faith and existence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce457,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Honzikova Iveta_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Honzikova Iveta_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,82 MBRTFZobrazit/otevřít
Honzikova_Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce561,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3500

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.