Title: Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester - oblast sledování a záznamu bolesti
Authors: Archalousová, Alexandra
Frei, Jiří
Krištofová, Erika
Pavelová, Ľuboslava
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 180-195. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35056
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: validace;bolest;intervence;model DCV;kurrikulum
Keywords in different language: validation;pain;intervention;DCV model;kurrikulum
Abstract: Úvod: Sestry provádí klinická rozhodnutí v rámci své profese, praxe, vzdělání, administrace procesů kritického myšlení, s využitím systémů podpory postupů klinického závěru. Klasifikační systémy NIC, NOC, NANDA International mají svoji roli při zlepšování kvality péče založené na důkazech, bezpečnosti péče o klienty/pacienty a výrazně napomáhají profesionálnímu postupu při rozhodování. Zůstávají hlavní základnou znalostí pro ošetřovatelské profesionály (Brokelová, NANDA, 2015, český překlad Kudlová). Cíl: Cílem výzkumné studie bylo validovat ošetřovatelské intervence sestrami/expertkami, které splňují Fehringova kritéria experta. Zjistit, které ošetřovatelské intervence expertky považují za významné, tedy hlavní a vedlejší, a které za nevýznamné. Metody: Měřící nástroj vycházel z Fehringova modelu validity diagnostického obsahu DCV – Diagnostic Content Validity Model (Fehring, 1987). Ke každé položce (ošetřovatelské intervenci) byla přiřazena významnost na Likertově škále od 1 do 5 (1 – žádná významnost, 2 – malá významnost, 3 – střední významnost, 4 – velká významnost, 5 - nejvyšší významnost). Hodnoceny byly celkem 4 položky/ošetřovatelské intervence (k nim přiřazena 1falešná, celkem 5) oblasti Sledování a záznam bolesti modulu základní intervencí kurrikula pro přípravu sester bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Výzkumný soubor tvořilo 482 expertek (ve 4 podsouborech), z původních 500 slovenských a českých sester, které splňovaly Fehringova kritéria modifikovaná pro Českou a Slovenskou republiku. Výsledky: Za hlavní významné ošetřovatelské intervence sestry/expertky považují: Sledování bolesti po podání analgetik (0.87); Monitoring bolesti (0.86); Záznam průběhu bolesti (0.85); Nefarmakologické postupy tišení bolesti (0.80). Za nevýznamné/vyřazené nepovažují položky v rozmezí VS (váženého skóre) 0.49 – 0.15 žádné. Závěr: Z celkového počtu 4 ošetřovatelských intervencí slovenské a české sestry/expertky považují za významné všechny položky v počtu 4 tj. 4 hlavní a 0 vedlejších ošetřovatelských intervencí. Za nevýznamné/vyřazené neoznačily žádnou validovaných ošetřovatelských intervencí v oblasti/kategorie Sledování a záznamu bolesti Modulu základních ošetřovatelských intervencí pro kurrikulum sester
Abstract in different language: Introduction: The nurses conducts clinical decisions within his/her profession, practice, education, administration of critical thinking processes by using clinical decision support systems. The NIC, NOC, NANDA International Classification Systems play a significant role in improving evidence-based care, patient care, and also greatly help professional decision-makers. They remain the main knowledge base for nursing professionals (Brokelová, NANDA, 2015, Translation into Czech - Kudlová). Objective: The aim of the research study was to validate nursing interventions by nurses/experts who had met Fehring's expert criteria. To find out which nursing interventions the experts consider as important, that are the main and secondary ones, and which are considered as insignificant. Methods: The measuring tool was based on the Fehring Diagnostic Content Validity Model (Fehring, 1987). Each item (nursing intervention) was assigned a significance on the Likert scale from 1 to 5 (1 - no significance, 2 - minor significance, 3 - medium significance, 4 - great significance, 5 - highest significance). A total of 4 items/nursing interventions (to be assigned 1fake, altogether 5) of the pain assessment and record of the module by basic intervention of the curriculum for the preparation of nurses of the bachelor study program Nursing. The research team consisted of 482 experts (in 4 subsets), from the original 500 Slovak and Czech nurses who met Fehring's criteria modified for the Czech Republic and Slovak Republic. Results: Nurses/experts consider the main nursing intervention as follows: Pain assessment after analgesic administration (0.87); Pain monitoring (0.86); Pain record (0.85); Nonpharmacological pain relief (0.80). Items of no insignificance are being considered those within the weighted score of 0.48 - 0.15. There were none of these. Conclusion: Of the total of 4 nursing interventions, Slovakia and Czech nurses/experts consider all items in the number of 4 nursing interventions as significant out of them 4 were considered of main significance and 0 of minor significance. None of the validate nursing interventions was reported as non-significant/excluded in area pain assessment and record of the core intervention module for the nursing curriculum
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Archalousova.pdfPlný text131,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.