Název: Evropa sjednocená nebo bezpečnostní systém: středoevropské úvahy v období mezi světovými válkami
Další názvy: Europe United or security system: the Central-European reflections in the period between the world wars
Autoři: Nagyová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Profant, Martin
Oponent: Nenutil, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3519
Klíčová slova: meziválečná evropská integrace;evropská idea;středoevropská idea;středoevropská kooperace;Panevropská unie;Aristide Briand;Édouard Herriot;malá dohoda;Edvard Beneš;Elemér Hantos;Milan Hodža;Rudolf Hotowetz;Jaromír Nečas
Klíčová slova v dalším jazyce: inter-war european integration;european idea;idea of central-europe;central-european cooperation;Paneuropean union;Aristide Briand;Édouard Herriot;little agreement;Edvard Beneš;Elemér Hantos;Milan Hodža;Rudolf Hotowetz;Jaromír Nečas
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tématem, které se věnuje otázce mírové a integrující se Evropy. Líčí kooperující a sjednocující se snahy meziválečné Evropy, jež řeší problematiku rozdrobenosti a nejednotnosti evropských národů, což vždy vedlo mezi nimi jen ke sporům a bojům. Cílem práce je vystihnout a objasnit významné meziválečné koncepty evropské ideje, jež si získaly pozornost u soudobé společnosti a začaly je rovněž brát na vědomí odborné i politické kruhy Evropy se zaměřením na problematiku středoevropské ideje vycházející ze specifické oblasti střední Evropy.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation thesis deals with a topic that deals with the question of peace and inclusive Europe. It to portray united and cooperative efforts inter-war of Europe, which solves the issue of fragmentation and disunity of European nations, which between them have led only to disputes and fights. The aim of thesis is to capture and clarify important concepts interwar European ideas that have gained attention in contemporary society, and also began to take note of the specialist and political circles of Europe focusing on the issue of Central-European ideas based on specific areas of Central-Europe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Nagyova, Sarka.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nagyova Sarka_Profant Martin.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Nagyova Sarka_Nenutil Jiri.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Nagyova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce425,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3519

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.