Název: Personální politika v podniku P&G - Rakona, s.r.o.
Další názvy: Personnel policy in the company P&G - Rakona, s.r.o.
Autoři: Pelcová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Vallišová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3538
Klíčová slova: lidské zdroje;personální řízení;nábor;efektivnost;procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: human resources;personnel management;recruitment;effectiveness;processes
Abstrakt: Předložená diplomová práce na téma Personální politika v podniku P&G - Rakona, s. r. o. se zabývá problematikou v oblasti řízení lidských zdrojů ve společnosti Rakona. Cílem práce bylo zjistit nedostatky v systému řízení lidských zdrojů a navrhnout možná řešení na jejich odstranění První část diplomové práce je věnovaná teoretické části, která se zabývá vybranými údaji z personální politiky a řízením lidských zdrojů. Vybrané kapitoly popisují personální práci, personální plánování, získávání a výběr pracovníků, a přijímání zaměstnanců. V druhé části diplomové práce se zaměřuje na všeobecnou charakteristiku a historický vývoj společnosti Procter&Gamble. Uvedeny jsou jednotlivé personální činnosti tak, jak jsou uplatňovány ve společnosti Rakona. Závěrečná část se zaměřuje na dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. Dotazníkové šetření mělo za cíl odhalit nedostatky a navrhnout řešení, které přispěji ke zvýšení efektivnosti personálního oddělení a k dosažení strategických cílů společnosti. Obsahem poslední kapitoly jsou návrhy pro zvýšení efektivnosti vybraných personálních procesů, jejich ekonomický aspekta přehled rizik.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis on Personnel policy in the company P&G - Rakona, s. r. o. deals with problemsin the control area of human resourcesin the company Rakona. The goal was to identify deficiancies in human resource managemnt systém and propose their elimination. The first part of the thesis is devoted to the theoretical part, which deals with selected data from the personnel policy and human resource management. Selected chapters describe the work of HR, personnel planning, recruitment and selection, and hiring. In the second part of the thesis focuses on the general characteristics and historical development of Procter & Gamble. Included are various HR activities as they are applied at Rakona. The final part focuses on the survey and its evaluation. The survey aimed to reveal deficiencies and propose solutions that will increase the effectiveness of HR and achieving strategic goals. The last chapter suggests ways of increasing effectiveness of selected personnel processes, their economic aspect and summary of risks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP PELCOVA Iveta.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci DP Pelcova.PDFPosudek vedoucího práce467,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent DP Pelcova.PDFPosudek oponenta práce405,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba DP Pelcova.PDFPrůběh obhajoby práce156,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.