Title: Personální politika v podniku P&G - Rakona, s.r.o.
Other Titles: Personnel policy in the company P&G - Rakona, s.r.o.
Authors: Pelcová, Iveta
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Vallišová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3538
Keywords: lidské zdroje;personální řízení;nábor;efektivnost;procesy
Keywords in different language: human resources;personnel management;recruitment;effectiveness;processes
Abstract: Předložená diplomová práce na téma Personální politika v podniku P&G - Rakona, s. r. o. se zabývá problematikou v oblasti řízení lidských zdrojů ve společnosti Rakona. Cílem práce bylo zjistit nedostatky v systému řízení lidských zdrojů a navrhnout možná řešení na jejich odstranění První část diplomové práce je věnovaná teoretické části, která se zabývá vybranými údaji z personální politiky a řízením lidských zdrojů. Vybrané kapitoly popisují personální práci, personální plánování, získávání a výběr pracovníků, a přijímání zaměstnanců. V druhé části diplomové práce se zaměřuje na všeobecnou charakteristiku a historický vývoj společnosti Procter&Gamble. Uvedeny jsou jednotlivé personální činnosti tak, jak jsou uplatňovány ve společnosti Rakona. Závěrečná část se zaměřuje na dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. Dotazníkové šetření mělo za cíl odhalit nedostatky a navrhnout řešení, které přispěji ke zvýšení efektivnosti personálního oddělení a k dosažení strategických cílů společnosti. Obsahem poslední kapitoly jsou návrhy pro zvýšení efektivnosti vybraných personálních procesů, jejich ekonomický aspekta přehled rizik.
Abstract in different language: This diploma thesis on Personnel policy in the company P&G - Rakona, s. r. o. deals with problemsin the control area of human resourcesin the company Rakona. The goal was to identify deficiancies in human resource managemnt systém and propose their elimination. The first part of the thesis is devoted to the theoretical part, which deals with selected data from the personnel policy and human resource management. Selected chapters describe the work of HR, personnel planning, recruitment and selection, and hiring. In the second part of the thesis focuses on the general characteristics and historical development of Procter & Gamble. Included are various HR activities as they are applied at Rakona. The final part focuses on the survey and its evaluation. The survey aimed to reveal deficiencies and propose solutions that will increase the effectiveness of HR and achieving strategic goals. The last chapter suggests ways of increasing effectiveness of selected personnel processes, their economic aspect and summary of risks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP PELCOVA Iveta.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci DP Pelcova.PDFPosudek vedoucího práce467,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent DP Pelcova.PDFPosudek oponenta práce405,98 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba DP Pelcova.PDFPrůběh obhajoby práce156,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.