Název: Vývoj struktury obyvatelstva malých měst v České republice v letech 1869 - 2001
Další názvy: Developments in the population structure of small towns in the Czech Republic between 1869 - 2001
Autoři: Zemanová, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Vallišová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3543
Klíčová slova: město;malé město;urbanizace;obyvatelstvo;vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: city;small town;urbanization;population;development
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na malá města, která splňovala limitní meze od 5 000 - 20 000 obyvatel v období 1869 - 2001. První a druhá část práce je věnována obecnému pojednání o jednotlivých sledovaných obdobích a definicím základních pojmů a jejich vývoji. Třetí část práce je zaměřena na rozbor vlivu pracovních příležitostí nejen v celé České republice, ale i na vývoj obyvatelstva v malých městech. Z hodnocení vyplývá, že pracovní příležitosti v malých městech kopírovaly národní hospodářství českých zemí. Čtvrtá část pak cílí na konkrétní malá města a vývoj obyvatelstva těchto měst ve sledovaném období. Z hodnocení výběru malých měst bylo nejhůře osidlováno město Šluknov a nejlépe město Benešov, které nevykazovalo žádnou zápornou ztrátu počtu obyvatel. Zbylá část práce je zaměřena na konkrétní ukazatele vývoje obyvatelstva malých měst. Z hodnocení vyplývá, že ve všech letech vždy bylo více žen než mužů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on small towns, which met the limit from 5 000 - 20 000 inhabitants in the period 1869 - 2001. The first and second part are devoted to general discussion of the individual reporting periods and definitions of basic concepts and their evolution. The third part is focused on analyzing the impact of job opportunities not only in the Czech Republic, but also the developments in the population in small towns. The assessment shows that the employment opportunities in small towns followed the national economy of the Czech lands. The fourth section then targets the specific development of small towns and the population of these cities in the period. Between the evaluated selected small towns appears to be the worst Šluknov while the best is Benešov, which shows no loss of population. The remaining part is focused on specific indicators of population development of small towns. The assessment shows that in all the years has always been more women than men.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace_Zemanova.pdfPlný text práce42,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci DP Zemanova.pdfPosudek vedoucího práce942,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent DP Zemanova.PDFPosudek oponenta práce427,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba DP Zemanova.PDFPrůběh obhajoby práce414,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3543

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.