Název: Problematika vzniku malého podniku - realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: Problems of Small Sized Enterprises foundation - realization of a Specific Entrepreneurial Intention
Autoři: Lisá, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3546
Klíčová slova: založení podniku;živnost;strategické analýzy;vícekriteriální hodnocení variant
Klíčová slova v dalším jazyce: setting up a business;trade;strategic analysis;multi-objective decision making
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na problematiku založení podniku. V práci je zhodnocen podnikatelský záměr. Práce popisuje založení podniku ve formě živnosti a problémy, které jsou s jejím založením spojené. V rámci práce je detailně přiblížen marketingový plán, který je založen na marketingovém mixu. Část práce je věnována vícekriteriálnímu hodnocení variant, které je využito při volbě místa podnikání. Dále je představen personální a finanční plán lyžařské školy. V závěru je na základě analýzy interního a externího prostředí podnikatelského záměru zhodnocena možnost realizace malého podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma Thesis is focused on the issue of business establishing. The Diploma Thesis provides a business plan review. The Diploma Thesis describes business set up in the form of trade and problems related to the foundation. The Thesis is approached in detail marketing plan that is based on the marketing mix. Part is devoted into multi objective decision making which is used for choosing the place of business. The Thesis also includes the personnel and financial plan for the trade. The conclusion is based on the internal and external situation analysis evaluated by the possibility of realization of a small sized enterprise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_26_4_2012_Finale.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lisa pv.pdfPosudek vedoucího práce627,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lisa po.pdfPosudek oponenta práce636,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lisa.PDFPrůběh obhajoby práce132,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3546

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.