Název: Zhodnocení čínské socialistické tržní ekonomiky
Další názvy: Evaluation of the Chinese socialistic market economy
Autoři: Babíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3547
Klíčová slova: Čína;reformy;socialistická;ekonomika;tržní
Klíčová slova v dalším jazyce: China;reforms;socialist;economy;market
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení čínské socialistické tržní ekonomiky. Cílem této diplomové práce je zhodnocení vývoje, kterým Čína za posledních cca 30 let prošla a jak do své původní centrálně plánované ekonomiky postupně začala integrovat tržní aspekty s tendencemi otevírání se světu až po vznik dnešního ?čtvrtého? typu ekonomického systému tzv. ?socialistické tržní ekonomiky?. Práce je rozdělena na několik částí. První část práce uvádí základní informace o Číně a jejím politickém systému. Druhá část se se zabývá politickým a ekonomickým vývojem v 2. polovině 20. století a zmiňuje se o Mao Ce-tungovi a Teng Siao-pchingovi. Třetí část popisuje vývoj čínské ekonomiky v oblasti zemědělství, průmyslu a služeb. Dále hodnotí vývoj hrubého domácího produktu Číny a popisuje vstup Číny do Světové obchodní organizace. Čtvrtá část práce uvádí dvanáctý pětiletý plán Číny pro období 2011 - 2015. Závěrečná pátá část se zabývá otázkou, zda bude Čína reformovat svůj politický systém směrem k demokracii.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted work is focused on the evaluation of the Chinese socialist market economy. The objectife of this diploma thesis is the evaluation of the developement, which China went through during last 30 years and how China started integrate the market aspects into its former central planned economy with tendecies of the opening itself to the world up to the emergence of the today´s ?forth? type of the economy system so-called ?socialist market economy?. This thesis is divided into several parts. The first part presents basic information about China and its political system. The second part deals the political and economic development in the 2nd half of the 20th century and mentions Mao Zedong and Deng Xiaoping. The third part describes the development of Chinese economy in agriculture, industry and services. Also evaluates the development of China's gross domestic product and describes the entry of China into the World Trade Organization. The fourth part presents the twelfth five-year plan of China for the period 2011 - 2015. The final fifth part deals the question whether China will reform its political system towards democracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka moje 5.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babikova pv.pdfPosudek vedoucího práce608,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babikova po.pdfPosudek oponenta práce617,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babikova.PDFPrůběh obhajoby práce159,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.