Název: Štíhlá výroba jako systém řízení
Další názvy: Lean production as management system
Autoři: Brichtová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Filip, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3551
Klíčová slova: štíhlá výroba;6S;Lean Six Sigma;DMAIC
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;6S;Lean Six Sigma;DMAIC
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu štíhlé výroby jako systému řízení. V teoretické části je uvedena charakteristika štíhlé výroby, její principy a cíle. Dále je zde definován další moderní přístup k řízení výroby 6S, bez kterého by efektivní zavedení štíhlé výroby nebylo možné. V neposlední řadě je rozebrán nový systém řízení Lean Six Sigma, který vzniká propojením štíhlé výroby a 6S. Teoretická část je ukončena vylíčením technik zavedení štíhlé výroby. V praktické části práce je analyzována implementace štíhlé výroby a 6S ve společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o. a je vyčíslena výše potenciálních úspor. Toto téma bylo vybráno vzhledem k efektivnosti daného systému řízení a jeho značného potenciálu. Práce dokládá, že řádné zavedení štíhlé výroby přinese vždy požadovaný výsledek.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aims for analysis of lean production as management system. There is mentioned characteristics of lean production in theoretical part, as well as its principles and targets. There is also defined other modern principle called 6S, without that effective implementation of lean production is impossible. Last but not least there is defined new system called Six Sigma, which comes from connection of lean production and 6S. Theoretical part is finished by description of lean principles. In practical part implementation of lean production and 6S in company Pittsburgh Corning CR s.r.o. is analysed and there is calculated amount of potential savings. This topic has been chosen regarding to effectiveness of this system and its significant potential. This work illustrates, that regular implementation of lean production brings always requested outcome.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brichtova pv.pdfPosudek vedoucího práce633,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brichtova po.pdfPosudek oponenta práce596,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brichtova.PDFPrůběh obhajoby práce96,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3551

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.