Title: Determination of milk products in ceramic vessels of corded ware culture from a late Eneolithic burial
Other Titles: Určení výrobků mléčného původu v keramických nádobách kultury se šňůrovou keramikou z pozdního eneolitického pohřebiště
Authors: Kučera, Lukáš
Peška, Jaroslav
Fojtík, Pavel
Barták, Petr
Sokolovská, Diana
Pavelka, Jaroslav
Komárková, Veronika
Beneš, Jaromír
Polcerová, Lenka
Králík, Miroslav
Bednář, Petr
Citation: KUČERA, L., PEŠKA, J., FOJTÍK, P., BARTÁK, P., SOKOLOVSKÁ, D., PAVELKA, J., KOMÁRKOVÁ, V., BENEŠ, J., POLCEROVÁ, L., KRÁLÍK, M., BEDNÁŘ, P. Determination of milk products in ceramic vessels of corded ware culture from a late Eneolithic burial. Molecules, 2018, roč. 23, č. 12. ISSN 1420-3049.
Issue Date: 2018
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85058013004
http://hdl.handle.net/11025/35559
ISSN: 1420-3049
Keywords: keramické nádoby;laserová desorbce - ionizace;hmotnostní spektrometrie;mléko;enzymatický imunosorbentový test;eneolitické období, kultura šňůrové keramiky
Keywords in different language: ceramic vessels;laser desorption–ionization;mass spectrometry;milk;enzyme-linked immunosorbent assay;Eneolithic period;Corded Ware culture
Abstract: V této studii byla analyzována půda ze dvou keramických nádob náležejících ke kultury se šňůrovou keramikou, 2707-2571 př. n.l, která byla nalezená v žárovém hrobě objeveném na střední Moravě v České republice, pomocí laserové desorpce / ionizace-hmotnostní spektrometrie MS) v kombinaci s pokročilým statistickým zpracováním (analýza hlavních složek, PCA a ortodontická projekce na diskriminační analýzu s latentními strukturami, OPLS-DA) a enzymaticky vázaným imunosorbentovým testem (ELISA). Cílové experimenty ELISA současně poskytovaly mléčné proteiny v obou keramických nádobách, což odpovídá odpovědně ostatním výsledkům. Nálezy z eneolitického období v šňůrové keramice kultuře a pomáhají lépe pochopit stravovací návyky a životní podmínky eneolitické populace ve střední Evropě.
Abstract in different language: In this study, a soil from two ceramic vessels belonging to Corded Ware culture, 2707–2571 B.C., found in a cremation grave discovered in Central Moravia, Czech Republic, was analyzed using matrix-assisted laser desorption/ionization–mass spectrometry (MALDI–MS) combined with advanced statistical treatment (principal component analysis, PCA, and orthogonal projection to latent structures discriminant analysis, OPLS-DA) and by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). MALDI–MS revealed the presence of triacylglycerols in both vessels. This analytical technique was used for the analysis of the soil content from archaeological ceramic vessels for the first time. Targeted ELISA experiments consequently proved the presence of milk proteins in both ceramic vessels. These results represent the first direct evidence of the use of milk or dairy products in the Eneolithic period in Moravian Corded Ware Culture and help to better understand the diet habits and living conditions of Eneolithic populations in Central Europe.
Rights: © MDPI
© Creative Commons Attribution License 4.0
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Determination of Milk Products.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD