Title: Exploration of the adverse effects of shift work in a multicultural environment
Other Titles: Průzkum nepříznivých účinků směnové práce multikulturním prostředí
Authors: Bureš, Marek
Čadková, Věra
Altunpinar, Ali
Citation: BUREŠ, M., ČADKOVÁ, V., ALTUNPINAR, A. Exploration of the adverse effects of shift work in a multicultural environment. Work, 2019, roč. 63, č. 3, s. 457-467. ISSN 1051-9815.
Issue Date: 2019
Publisher: IOS Press
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85070069413
http://hdl.handle.net/11025/35563
ISSN: 1051-9815
Keywords: Pracovní režimy;fyzické a psychické podmínky;rodinný stav;výkon;zmetkovitost
Keywords in different language: family status;performance;physical and psychological conditions;scrap rate;Working schedules
Abstract: Vzhledem k tomu, že směnová práce je rozšířena v mnoha různých odvětvích podnikání, jsou studie o jejích nepříznivých účincích velmi aktuální. Již bylo provedeno mnoho výzkumů týkající se negativních dopadů směnové práce, ale pouze málo z těchto studií se zaměřilo na srovnání výsledků v mezinárodním měřítku. CÍL: Cílem této studie bylo zmapovat, jak vnímají směnovou práci pracovníci ve dvou různých směnných režimech a ve dvou národnostních skupinách. ZPŮSOB: Výzkum byl proveden pomocí dotazníku na výrobních pracovnících z České republiky a letištním pozemním personálu z Turecka. Vliv směnové práce byl studován z fyzických, mentálních, sociálních a zdravotních hledisek s vazbou na rodinný stav a pohlaví. Pro statistické vyhodnocení byl použit Pearsonův chi-kvadrát test nezávislosti. Vliv směnové práce na výkon pracovníků a zmetkovitost byl také analyzován avšak pouze na vzorku výrobních pracovníků. VÝSLEDKY: Průzkumu se zúčastnilo 55 českých mužů, 49 tureckých mužů a 60 tureckých žen. Odlišnosti mezi pohlavími byly potvrzeny z pohledu mentálních aspektů a spánkového režimu. Hlavní rozdíly mezi národnostmi byl potvrzeny v přístupu k směnové práci, v sociálních aspektech a ve spánkovém režimu. S ohledem na rodinný stav byly rozdíly potvrzeny ve všech oblastech kromě sociálních aspektů. Nejnižší hodnoty produktivity a nejvyšší míra zmetkovitosti byly pozorovány na nočních směnách, naopak maximální produktivita a nejnižší míra zmetkovitosti byly pozorována při odpoledních směnách. ZÁVĚRY: Některé ze základních předpokladů byly potvrzeny, čímž bylo prokázáno, že národnost a pohlaví mají vliv na vnímání směnové práce.
Abstract in different language: Given that shift work spreads across many different business sectors, studies of its adverse effects are very topical. Much research has been done on the negative impact of shift work, but many researchers have not focused on its impact in a multicultural environment. OBJECTIVE: The aim of this study was to map out how shift work is perceived by workers in two different shift regimes and two national groups. METHODS: The research was carried out on Czech manufacturing workers and Turkish airport ground personnel using a questionnaire. The impact of shift work was studied from physical, mental, social and health aspects with connection to family status and gender. For statistical evaluation, Pearson's chi-squared test of independence was used. The effect of shift work on workers' performance and scrap rate was analysed only on the sample of the manufacturing workers. RESULTS: Fifty-five Czech male workers, 49 Turkish male workers and 60 Turkish female workers participated in the survey. The dependence between sexes was confirmed for mental aspects and sleeping routines. The main difference between nationalities is in work attitude, social aspects and sleeping routines. According to the family status, the difference was confirmed in all areas except social aspects. The lowest values of productivity and the highest scrap rate were observed on night shifts and the maximum productivity and lowest scrap rates were observed on afternoon shifts. CONCLUSIONS: Some of the basic assumptions were confirmed which suggests that a multicultural environment has an influence on the perception of shift work by the nations and gende.
Rights: © IOS Press
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
43926607_2019-08-22-150900.pdf4,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD