Název: Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným
Další názvy: Transformation of trade on limited liability company
Autoři: Hulcová, Vlasta
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3561
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným;transformace;daně;živnost;autoškola
Klíčová slova v dalším jazyce: limited liability company;transformation;taxes;trade;driving school
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je popis a zhodnocení provedení změny právní formy vybraného podniku. Jedná o živnost ? Autoškolu Hrabík, jehož předmětem činnosti je poskytování služeb spojených se získáním řidičského oprávnění a zdokonalení řidičských vlastností. Hlavním důvodem přeměny právní formy je oddělení příjmů z provozu autoškoly od ostatních příjmů a možnost zrušení registrace k DPH a výhody omezeného ručení. Po uvedení charakteristiky podniku, dodavatelů, konkurence a zákazníků je popsán proces transformace včetně analýzy finančního zdraví podniku. Ve SWOT analýze jsou zhodnoceny silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby včetně návrhu dalšího rozvoje podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe and evaluate the change of legal form of the selected company. It deals with a trade - Driving school Hrabík whose subject matter is to provide services associated with obtaining a driving license and improving driving skills. The main reason for transformation of legal form is the separation of driving school service incomes from other income and the possibility of cancellation of VAT registration and the benefits of limited liability. After giving characteristics, suppliers, competitors and customers a process of transformation is described, including analysis of financial health of the company. In the SWOT analysis strengths and weaknesses are evaluated, opportunities and threats, including a suggestion of some business development of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_hulcova_vlasta.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hulcova pv.pdfPosudek vedoucího práce595,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hulcova po.pdfPosudek oponenta práce549,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hulcova.PDFPrůběh obhajoby práce145,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.