Název: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of business development during economic crisis
Autoři: Jílková, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Bočanová, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3564
Klíčová slova: hospodářská krize;podnik;analýza;strategie;plán
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;enterprise;analysis;strategy;plan
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje podniku Pekařství Kuric, s.r.o. v době hospodářské krize. Cílem práce je analyzovat rozvoj podniku a ohodnotit vliv hospodářské krize na vybraný podnik, provést finanční analýzu a navrhnout strategický plán rozvoje podniku. První část práce charakterizuje základní informace o podniku. Předmětem podnikání Pekařství Kuric, s.r.o. je výroba a prodej pekařských výrobků. Definování cílů je klíčové pro sestavení strategického plánu. Vývoj podniku je popsán od roku 2006 do roku 2011. Ekonomická krize je charakterizována také teoreticky. Součástí třetí kapitoly je finanční analýza, která umožňuje ohodnotit finanční zdraví podniku, a proto je velmi důležitá. Strategická analýza umožňuje stanovit optimální strategii budoucího vývoje podniku. Poslední část práce se skládá z marketingového a finančního plánu pro následující tři roky. Tuto práci může podnik použít jako vyhodnocení finanční výkonnosti podniku a plán budoucího rozvoje.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis targets the analysis of development of Pekařství Kuric,s.r.o. during the economic crisis. The aim of thesis is to analyse the enterprise development and evaluate the crisis impact on enterprise, to analyse financial situation and to suggest the strategy plan of future development. The first part of thesis is focused on the basic information about the enterprise. The subject of business of Pekařství Kuric, s.r.o. is to produce and sell bakery products. The definition of targets is crucial for drawing up the strategy plan. The company development is described from 2006 to 2011. The economic crisis is also defined in theory. The financial analysis is included in the third part of thesis. That is very important because it enables to evaluate the financial health of company. The strategy analysis enables to choose optimal strategy of the future development. The last part of thesis consists of marketing and financial plan for future period of three years. This thesis can be used as the indicator of financial performance of a company and as the plan of future development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JILKOVA_2012_DP.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jilkova pv.pdfPosudek vedoucího práce599,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jilkova po.pdfPosudek oponenta práce578,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jilkova.PDFPrůběh obhajoby práce130,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3564

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.