Název: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of the business development during the economic crisis
Autoři: Kučerová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3569
Klíčová slova: hospodářská krize;finanční krize;externí analýza;interní analýza;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;financial crisis;external analysis;internal analysis;financial analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu vývoje podniku v době hospodářské krize. První část seznamuje s typologií a obecnými rysy finančních a hospodářských krizí a stručně popisuje vznik a vývoj globální krize let 2007 - 2010. V druhé části je věnována pozornost hlavním dopadům krize na finanční sektor a ekonomiku České republiky s uvedením vývoje základních makroekonomických ukazatelů. V třetí části je představen analyzovaný podnik a jsou charakterizovány základní trendy vývoje jeho interního a externího prostředí. Dále následuje finanční analýza s využitím základních elementárních metod. Při zpracování této analýzy byl brán ohled i na dopady krize, které vyplynuly z předcházejících částí. Zásadní poznatky z provedených analýz jsou sumarizovány pomocí SWOT analýzy na kterou navazuje závěrečná část. V této části jsou navrženy postupy ke zmírnění dopadů krize na chod podniku a možná preventivní protikrizová opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This presented work is focused on analysis of the business during the economic crisis. First part describes general characteristic of financial and economical crisis and briefly summarizes the emergence and development of the Global crisis between 2007 - 2010. Second part is devoted to the main effects of the crisis in the financial sector and economy in the Czech Republic, illustrating the development of basic macroeconomic indicators. Third section introduces a company, which is further characterized by the basic trends of its internal and external environment. Then financial performance analysis follows, using basic elementary methods. This analysis takes into account crisis influence on the company, which has been described in previous sections. All essential findings have been utilized by the SWOT analysis transitioning into final part. Final part summarizes recommendations (methods) to reduce crisis influence on the company and suggests possible anti-crisis arrangements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Kucerova.pdfPlný text práce7,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova pv.pdfPosudek vedoucího práce695,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova po.pdfPosudek oponenta práce608,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova.PDFPrůběh obhajoby práce144,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3569

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.