Název: Komparace důchodového systému v České republice a v Německu
Další názvy: Comparison of the pension system in the Czech Republic and Germany
Autoři: Lerachová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Beck, Jiří
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3571
Klíčová slova: důchodový systém v České republice;důchodový systém v Německu;PAYGO systém;penzijní připojištění;reforma v České republice
Klíčová slova v dalším jazyce: pension system in the Czech Republic;pension system in Germany;PAYG system;pension insurance;reform in the Czech Republic
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na analýzu důchodového pojištění v České republice a v Německu a následnou kompatibilitu těchto systémů. V první části je shrnuto stručné uvedení do problematiky, po kterém následuje charakteristika důchodových systémů těchto států, jejímž cílem je vystihnout základní rysy důchodových systémů pro jejich srovnání. Druhá část se zaměřuje na důchodovou reformu v České republice a změny s ní spojené spolu se změnami uskutečněnými v Německu. Součástí této charakteristiky je zhodnocení, do jaké míry se schválené změny ztotožňují se změnami doporučenými Poradním a expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí. Následuje vlastní srovnání těchto systémů z hlediska zásluhovosti a mezigenerační solidarity podložené konkrétními propočty a zhodnocení, do jaké míry jsou systémy zaměnitelné. Ze závěru poté vyplývá, že systémy jsou si velmi podobné, je možné nalézt mnoho společných rysů, ovšem v zásadě stále existují rozdíly, které by při pokusu aplikovat německý důchodový systém do systému v České republice, činily problémy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the analysis of pension insurance in the Czech Republic and Germany, followed by the compatibility of these systems. In the first part is summarized in a brief the statement of the problem, followed by a description of the pension systems of these countries. It has an aim to capture the essential features of pension schemes for their comparison. The second part focuses on pension reform in the Czech Republic and the connected changes and the changes made in Germany. Part of this characteristic is to evaluate, if the changes are the same as the changes advised to Advisory and expert body of the Minister of Finance and the Minister of Labour and Social Affairs. Then ensue comparison of these systems in terms of earnings and generational solidarity supported by specific calculations and evaluation the convertibility of the systems. From the conclusion is followed that the systems are very similar. It is possible to find many common features but basically there are differences that can make problems when you try to apply the German pension system to system in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komparace duchodoveho systemu v Ceske republice a v Nemecku.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerachova pv.pdfPosudek vedoucího práce662,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerachova po.pdfPosudek oponenta práce548,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerachova.PDFPrůběh obhajoby práce106,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.