Název: Využití systému jakosti ke zlepšování podnikových procesů
Další názvy: The utilization of the quality system to improve corporation processes
Autoři: Sobotková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Baloun, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3587
Klíčová slova: management jakosti;procesní mapy;potravinářství;podnikové procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: quality management;process maps;food industry;corporation processes
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na využití systému managementu jakosti ke zlepšení procesů v podnicích, které se zabývají především výrobou pekařských a cukrářských výrobků. V práci je přiblížena teorie týkající se managementu jakosti a podnikových procesů a jejich mapování. Praktická část práce se podrobněji zabývá procesy nákup a výroba, které byly určeny jako klíčové pro vybraný podnik. Pro oba procesy byla vytvořena mapa procesů, byly zvoleny vhodné metriky a následně ověřeny v praxi podniku. Z široké škály nástrojů managementu jakosti byly v práci využity: Ishikawův diagram, diagram afinity, kontrolní tabulky, vývojový diagram a Paretův diagram. V práci byly také aplikovány principy obsažené v normách ČSN ISO 9001 a ČSN ISO 9004. Jednotlivé návrhy a zjištěné skutečnosti budou předloženy vedení vybraného podniku a jejich aplikace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti vybrané společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of these diploma thesis is to use the tools of the quality management and improve processes in bakery and confectionary industry. Thesis include the theory of the quality management, business processes ind it´s maps. The practical part of thesis pursues with key processes in the chosen company, which are supply and production. For both of these processes was created a process map as well as were chosen appropriate metrics and these were verified in praxis. From the wide range of the quality management tools were selected an Ishikawa diagram, afinity diagram, control table, process flowchart and Pareto chart. In thesis were also applied principles contained in ČSN ISO 9001 a ČSN ISO 9004. All suggestions which were discovered in the company were presented to it´s owner and it´s application will help to increase the competitiveness of the chosen enterprise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Obsah6.3.pdfPlný text práce643,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova pv.pdfPosudek vedoucího práce627,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova po.pdfPosudek oponenta práce644,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova.PDFPrůběh obhajoby práce100,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3587

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.