Název: Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu
Další názvy: Efficiency evaluation of selected investment project
Autoři: Šnajdrová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3591
Klíčová slova: veřejný projekt;peněžní toky;analýza nákladů a přínosů;kriteriální ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: public project;cash flow;cost benefit analysis;criteria indicators
Abstrakt: Tato práce pojednává o hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu realizovaného ve veřejném sektoru. Práce je rozčleněna na dvě části. První část poskytuje teoretické poznatky týkající se investičního rozhodování a investičních projektů. Dále jsou vymezeny peněžní toky plynoucí z projektu a metody hodnocení efektivnosti projektu, specifikována je také metoda Analýzy nákladů a přínosů. Druhá část práce je věnována charakteristice vybraného veřejného projektu. Následuje určení beneficientů a vymezení financování investičního projektu. Dále jsou specifikovány investiční náklady, předpokládané provozní příjmy a náklady. Poté je provedeno hodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů a identifikace socioekonomických efektů projektu. V závěru práce jsou analyzována možná rizika projektu a je vypracována citlivostní analýza.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with efficiency evaluation of chosen investment project implemented in a public sector. The thesis is divided into two parts. The first part introduces the theoretical background concerning investment decision making and investment projects. Then cash flow from the project and methods used for the efficiency evaluation of the project are described, the Cost benefit analysis is specified. In the second part this thesis is focused on the characteristic of chosen public project. Then the beneficiaries and financial sources of the investment project are determined. Next the investment costs and supposed operating revenues and costs are specified. Afterwards the evaluation of the project by criteria indicators and identification of socio-economic effects are performed. The conclusion contains possible risks of the project and analysis of sensibility.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Snajdrova.pdfPlný text práce932,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova pv.pdfPosudek vedoucího práce676,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova po.pdfPosudek oponenta práce620,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova.PDFPrůběh obhajoby práce83,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3591

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.