Název: Posouzení vhodnosti realizace projektu prostřednictvím PPP
Další názvy: Evaluation of the Suitability of Realization of Project by PPP
Autoři: Švecová, Anežka
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Subera, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3593
Klíčová slova: PPP projekty;veřejná zakázka;koncese;Public Sector Comparator
Klíčová slova v dalším jazyce: PPP projects;public contract;concession;Public Sector Comparator
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na téma partnerství veřejného a soukromého sektoru. V první části jsou vymezeny PPP projekty a jejich typy, dále jsou uvedeny jejich výhody, nevýhody a rizika. Poté jsou analyzovány některé již realizované PPP projekty u nás i v zahraničí, jak úspěšné, tak neúspěšné, z hlediska formulace doporučení pro jejich realizaci. V samostatné kapitole je prezentováno vlastní dotazníkové šetření, které se týká informovanosti obcí o PPP. V poslední kapitole je podrobněji rozebrán proces posuzování vhodnosti realizace konkrétního projektu formou PPP. Při zpracování práce byla použita metoda deskripce, analýzy, syntézy, identifikace, dotazníkového šetření. Práce může sloužit jako návod pro subjekty veřejného sektoru, které uvažují o využití PPP.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is intent on the topic of Public private partnership. In the first part, PPP projects and their types are defined, further their advantages, disadvantages and risks are introduced. Afterwards, already implemented PPP projects from the Czech Republic and from abroad, successful as well as unsuccessful, are analysed in terms of formulation of reccomandations for their realisation. In a separate chapter, own questionnaire investigation regarding communities? awareness of PPP is presented. In the last chapter, process of evaluation of the suitability of realization of a particular project by PPP is discussed in more detail. During processing of this thesis, methods of description, analysis, synthesis, identification and survey were used. This thesis may be used as an instruction for public sector subjects which think of using of PPP.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Posouzeni vhodnosti realizace projektu prostrednictvim PPP.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova pv.pdfPosudek vedoucího práce647,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova po.pdfPosudek oponenta práce550,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova.PDFPrůběh obhajoby práce88,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3593

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.