Title: Efficient Simple Large Scattered 3D Vector Fields Radial Basis Functions Approximation Using Space Subdivision
Other Titles: Efektivní, jednoduchá aproximace velkých roztroušených 3D vektorových dat pomocí dělení prostoru
Authors: Šmolík, Michal
Skala, Václav
Citation: ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Efficient Simple Large Scattered 3D Vector Fields Radial Basis Functions Approximation Using Space Subdivision. In: Computational Science and Its Applications – ICCSA 2019. Cham: Springer, 2019. s. 337-350. ISBN 978-3-030-24288-6 , ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85069148923
http://hdl.handle.net/11025/35944
ISBN: 978-3-030-24288-6
ISSN: 0302-9743
Keywords: Vektorové pole;Radiální základní funkce;kritický bod;tornádo;zjednodušení;přiblížení;dělení prostoru;komprese dat;vizualizace
Keywords in different language: Vector field;Radial basis functions;critical point;tornado;simplification;approximation;space subdivision;data compression;visualization.
Abstract: Aproximace RBF (Radialní Básové Funkce) je efektivní metoda pro rozptýlená skalární a vektorová pole. Její použití je však v případě velkých rozptýlených dat velmi obtížné. Tato práce prezentuje RBF aproximaci spolu s prostorovou dělící technikou pro velká vektorová pole. Pro velké rozptýlené datové sady je použita technika dělení prostoru s překrývajícími se 3D buňkami. Sloučení překrývajících se 3D buněk se používá k dosažení kontinuity a hladkosti. Navrhovaná metoda je použitelná i pro skalární a vektorové datové sady. Experimenty prokázaly použitelnost tohoto přístupu a jsou prezentovány výsledky s datovým souborem velkého vektorového pole tornáda.
Abstract in different language: The Radial basis function (RBF) approximation is an efficient method for scattered scalar and vector data fields. However its application is very difficult in the case of large scattered data. This paper presents RBF approximation together with space subdivision technique for large vector fields. For large scattered data sets a space subdivision technique with overlapping 3D cells is used. Blending of overlapped 3D cells is used to obtain continuity and smoothness. The proposed method is applicable for scalar and vector data sets as well. Experiments proved applicability of this approach and results with the tornado large vector field data set are presented.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD