Název: Laser surface texturing with shifted method—Functional surfaces at high speed
Další názvy: Laserové texturování povrchu s posuvnou metodou—funkční povrchy při vysoké rychlosti
Autoři: Martan, Jiří
Moskal, Denys
Kučera, Martin
Citace zdrojového dokumentu: MARTAN, J., MOSKAL, D., KUČERA, M. Laser surface texturing with shifted method—Functional surfaces at high speed. Journal of laser applications, 2019, roč. 31, č. 2. ISSN 1042-346X.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: American Institute Physics
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85064206679
http://hdl.handle.net/11025/35965
ISSN: 1042-346X
Klíčová slova: velkoplošné mikroobrábění;funkční povrchy;modifikace povrchu laserem;vysoká přesnost;vysoká produktivita a rychlost;strategie skenování
Klíčová slova v dalším jazyce: arge area micromachining;functional surfaces;laser surface modification;high precision;high productivity and speed;scanning strategy
Abstrakt: Laserové texturování povrchu je slibnou technologií pro budoucí široké použití funkčních povrchů se specifickými vlastnostmi, jako jsou hydrofobní, antibakteriální, adhezivní, samočisticí, antikorozní, absorbující světlo, nízké tření atd. Ve většině případů trvá od několika minut do jedné hodiny, než se vytvoří jeden čtvereční centimetr funkčního povrchu. Dokonce dostupnost vysoce výkonných ultrakrátkých pulzních laserů v posledních letech dramaticky nezvýšila produktivitu, protože existují fyzikální omezení současných metod zpracování: akumulace tepla a oxidace, efekt stínění plazmatem a přesnost při vysokých rychlostech. Pro vyřešení těchto omezení byla vyvinuta nová metoda zvaná metoda posuvného laserového texturování povrchu (sLST). Nová metoda má potenciál být alespoň 100krát produktivnější bez účinku hromadění tepla a prakticky neomezeného počtu tvarově složitých objektů vytvořených s vysokou přesností na povrchu. V této práci je popsán princip a výhody metody. Výsledky metody jsou porovnány se dvěma standardními metodami (vyplňování objektů a šrafování přes všechny objekty). Metoda sLST je prezentována jak ve variantě jednotlivých pulzů, tak ve variantě burst. Jsou ukázány příklady její aplikace na různých materiálech pro zvýšení adheze povrchových vrstev.
Abstrakt v dalším jazyce: Laser surface texturing is a promising technology for future wide application of functional surfaces with specific properties like hydrophobic, antibacterial, adhesive, selfcleaning, anticorrosion, light absorbing, low friction, etc. Great advancements have been made in this field in last years, but in most cases it takes from minutes up to one hour to produce one square centimetre of a functional surface. Even availability of high power ultrashort pulsed lasers in last years did not dramatically increase productivity, because there are physical limitations of current processing methods: heat accumulation and oxidation, plasma shielding effect and precision at high speeds. In order to solve these limitations, there have been developed a new method called shifted laser surface texturing method (sLST). The new method has a potential to be at least 100 times more productive with no heat accumulation effect and virtually unlimited number of complex shape objects produced with high precision on surface. In the present work the principle and advantages of the method are described. The results of the method are compared with two standard methods (path filling of objects and hatch over all objects). The sLST method is presented in both single pulse and burst variants. Examples of its application on different materials for increased adhesion of surface coatings are shown.
Práva: Plný text není přístupný.
© Amer. Inst Physics
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (CT3)
OBDPoužijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35965

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD