Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMartan, Jiří
dc.contributor.authorMoskal, Denys
dc.contributor.authorKučera, Martin
dc.date.accessioned2019-11-25T11:00:15Z-
dc.date.available2019-11-25T11:00:15Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMARTAN, J., MOSKAL, D., KUČERA, M. Laser surface texturing with shifted method—Functional surfaces at high speed. Journal of laser applications, 2019, roč. 31, č. 2. ISSN 1042-346X.en
dc.identifier.issn1042-346X
dc.identifier.uri2-s2.0-85064206679
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35965
dc.description.abstractLaserové texturování povrchu je slibnou technologií pro budoucí široké použití funkčních povrchů se specifickými vlastnostmi, jako jsou hydrofobní, antibakteriální, adhezivní, samočisticí, antikorozní, absorbující světlo, nízké tření atd. Ve většině případů trvá od několika minut do jedné hodiny, než se vytvoří jeden čtvereční centimetr funkčního povrchu. Dokonce dostupnost vysoce výkonných ultrakrátkých pulzních laserů v posledních letech dramaticky nezvýšila produktivitu, protože existují fyzikální omezení současných metod zpracování: akumulace tepla a oxidace, efekt stínění plazmatem a přesnost při vysokých rychlostech. Pro vyřešení těchto omezení byla vyvinuta nová metoda zvaná metoda posuvného laserového texturování povrchu (sLST). Nová metoda má potenciál být alespoň 100krát produktivnější bez účinku hromadění tepla a prakticky neomezeného počtu tvarově složitých objektů vytvořených s vysokou přesností na povrchu. V této práci je popsán princip a výhody metody. Výsledky metody jsou porovnány se dvěma standardními metodami (vyplňování objektů a šrafování přes všechny objekty). Metoda sLST je prezentována jak ve variantě jednotlivých pulzů, tak ve variantě burst. Jsou ukázány příklady její aplikace na různých materiálech pro zvýšení adheze povrchových vrstev.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherAmerican Institute Physicsen
dc.relation.ispartofseriesJournal Of Laser Applicationsen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Amer. Inst Physicsen
dc.subjectvelkoplošné mikroobráběnícs
dc.subjectfunkční povrchycs
dc.subjectmodifikace povrchu laseremcs
dc.subjectvysoká přesnostcs
dc.subjectvysoká produktivita a rychlostcs
dc.subjectstrategie skenovánícs
dc.titleLaser surface texturing with shifted method—Functional surfaces at high speeden
dc.title.alternativeLaserové texturování povrchu s posuvnou metodou—funkční povrchy při vysoké rychlostics
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedLaser surface texturing is a promising technology for future wide application of functional surfaces with specific properties like hydrophobic, antibacterial, adhesive, selfcleaning, anticorrosion, light absorbing, low friction, etc. Great advancements have been made in this field in last years, but in most cases it takes from minutes up to one hour to produce one square centimetre of a functional surface. Even availability of high power ultrashort pulsed lasers in last years did not dramatically increase productivity, because there are physical limitations of current processing methods: heat accumulation and oxidation, plasma shielding effect and precision at high speeds. In order to solve these limitations, there have been developed a new method called shifted laser surface texturing method (sLST). The new method has a potential to be at least 100 times more productive with no heat accumulation effect and virtually unlimited number of complex shape objects produced with high precision on surface. In the present work the principle and advantages of the method are described. The results of the method are compared with two standard methods (path filling of objects and hatch over all objects). The sLST method is presented in both single pulse and burst variants. Examples of its application on different materials for increased adhesion of surface coatings are shown.en
dc.subject.translatedarge area micromachiningen
dc.subject.translatedfunctional surfacesen
dc.subject.translatedlaser surface modificationen
dc.subject.translatedhigh precisionen
dc.subject.translatedhigh productivity and speeden
dc.subject.translatedscanning strategyen
dc.identifier.doi10.2351/1.5096082
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number484435200077
dc.identifier.obd43926090
dc.project.IDED2.1.00/03.0088/CENTEM - Centrum nových technologií a materiálůcs
dc.project.IDSGS-2016-005/ Výzkum a vývoj pro inovace v oboru strojírenská technologie - technologie obrábění II.cs
Appears in Collections:Články / Articles (CT3)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD