Title: Parallel software architecture for the next generation of glucose monitoring
Other Titles: Paralelní softwarová architektura příští generace kontinuální monitorace glukózy
Authors: Koutný, Tomáš
Úbl, Martin
Citation: KOUTNÝ, T., ÚBL, M. Parallel software architecture for the next generation of glucose monitoring. In: Procedia Computer Science. neuvedeno: Elsevier, 2018. s. 279-286. ISSN: 1877-0509.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85058333331
http://hdl.handle.net/11025/35979
ISSN: 1877-0509
Keywords: diabetes;glukóza;monitorace;software;predikce;simulace
Keywords in different language: diabetes;gluocse;monitoring;software;prediction;simulation
Abstract: Diabetes je rozšířené onemocnění. Zvýšená hladina glukózy v krvi dlouhodobě poškozuje mnoho orgánů. V krátkodobém výhledu jsou hypo- a hyperglykemické šoky akutní rizika. Pacienti s diabetem sledují hladinu glukózy pomocí kontinuálních systémů monitorování glukózy. Na jejím základě pacient užívá inzulín ke snížení hladiny glukózy v krvi. S pokrokem v oblasti mobilních počítačů se stále více pacientů s diabetem zabývá vlastními systémy, kterými si počítají dávku inzulínu. Povaha takového systému však vyvolává řadu obav v lékařství a softwarovém inženýrství. Proto jsme navrhnuli softwarovou architekturu pro další generaci monitorování glukózy. Navrhovaná architektura vychází z principů High-Level Architecture. Dekomponujeme celý monitorovací systém glukózy na základní prvky, které jsou buď reálné nebo simulované. Tím se navrhovaná architektura otevírá pro softwarové inženýrství, simulaci a výzkum tolerance chyb. Jako důkaz koncepce předkládáme ilustrativní konfiguraci implementované softwarové architektury, která predikuje budoucí hladiny glukózy v krvi 15 minut předem u pacientů s diabetem 1. typu. Všechny relativní chyby jsou v zónách A + B Clarkova a Parkesova chybového gridi, s téměř 95% chyb v nejbezpečnějších A-zónách obou gridů.
Abstract in different language: Diabetes is a widespread disease. Elevated blood glucose levels continuously damage multiple organs in the long-term. In the shortterm, hypo- and hyperglycemic shocks are acute risks. Diabetes patients monitor their glucose level using continuous glucose monitoring systems. Based on their measured glucose level, the patient take insulin to lower their blood glucose level. With the advances in mobile computing, an increasing number of diabetes patients engage in self-built systems. They read their glucose levels from glucose-monitoring systems and calculate their insulin dosage based on the measured levels. The self-built nature of such a system raises a number of medical and software engineering concerns. Therefore, we propose a software architecture for the next generation of glucose monitoring. The proposed architecture builds on the principles of the high-level architecture. We decompose the entire glucose monitoring system to basic elements, which are either real or simulated. This opens the proposed architecture to software engineering, simulation, and fault-tolerance research. As a proof of concept, we present an illustrative configuration of the implemented software architecture that predicts future blood glucose levels 15 minutes in advance for type-1 diabetes patients. All relative errors are in the A+B zones of Clarke and Parkes error grids, with almost 95% of errors in the safest A-zones of both grids.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Koutný ICTH 2018.pdf712,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD