Název: Řízení organizační kultury podniku
Další názvy: Management of Organizational Culture
Autoři: Tuháček, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Fišerová, Venuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3598
Klíčová slova: organizační kultura;řízení;výkonnost;efektivnost;Denisonův model;DOCS
Klíčová slova v dalším jazyce: organizational culture;management;performance;efficiency;Denison model;DOCS
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá řízením organizační kultury ve vybraném podniku. V první části práce jsou popsány teoretické předpoklady pro hodnocení organizační kultury. Vysvětleny jsou základní prvky organizační kultury a modely její struktury. V druhé části je popsán vztah organizační kultury ke strategii a výkonnosti organizace. Dále jsou shrnuty možnosti v řízení organizační kultury a její změny. Ve třetí části je představen vybraný podnik, vysvětlen postup a metodika dotazníku DOCS, který je využit pro analýzu organizační kultury v tomto podniku. Poté jsou analyzovány výsledky metodou Denisonova modelu a zhodnocen rozhovor s členem vedení podniku. V závěru jsou doporučeny změny v podnikové kultuře a návrhy na jejich implementaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the management of organizational culture in selected company. The first part describes the theoretical assumptions for the assessment of organizational culture. Explained are the basic elements of organizational culture and structure of its models. The second part describes the relationship of culture to organizational strategy and organizational performance. Options are summarized in the management of organizational culture change. The third part presents a selected company, the procedure and methodology of the questionnaire DOCS, which is used for the analysis of organizational culture in this company, is explained. After results are analyzed using Denison Model also an interview with a member of the management is evaluated. At the end of the thesis recommended changes in corporate culture and suggestions for their implementation are listed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tuhacek_Jakub_2012.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tuhacek pv.pdfPosudek vedoucího práce593,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tuhacek po.pdfPosudek oponenta práce535,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tuhacek.PDFPrůběh obhajoby práce95,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3598

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.