Title: Rectification of Partitioned Covariance Intersection
Authors: Ajgl, Jiří
Straka, Ondřej
Citation: AJGL, J., STRAKA, O. Rectification of Partitioned Covariance Intersection. In: Proceedings of the 2019 American Control Conference, ACC 2019. Philadelphia: IEEE, 2019. s. 5786-5791. ISBN 978-1-5386-7926-5 , ISSN 0743-1619.
Issue Date: 2019
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85072300636
http://hdl.handle.net/11025/35981
ISBN: 978-1-5386-7926-5
ISSN: 0743-1619
Keywords: Decentralizované odhadování, slučování odhadů, částečná znalost korelace, Průnik kovariancí
Keywords in different language: Decentralised estimation, estimation fusion, partially known correlation, Covariance Intersection.
Abstract: Lineární kombinace dvou odhadů je základním kamenem decentralizovaného odhadování/slučování. Při neznámé nebo částečně známé korelaci chyb odhadů konstruuje konzervativní fúze horní meze matic střední kvadratické chyby (MSE) sloučených odhadů. Článek poukazuje na nedostatek slučovacího pravidla zvaného Rozdělený průnik kovariancí. Navržení přímé parametrizace přípustných MSE matic vede k nalezení jejich těsných horních mezí. Nové meze jsou použity k opravě stávajícího pravidla. Přednosti a interpretace nového slučovacího pravidla jsou diskutovány a je představen ilustrativní příklad.
Abstract in different language: Linear combination of two estimates is a cornerstone of decentralised estimation/fusion. Under unknown or partially known correlation of estimation errors, a conservative fusion constructs upper bounds of mean square error (MSE) matrices of the fused estimate. This paper points out a defect in the Partitioned Covariance Intersection fusion rule. By explicitly parametrising the admissible MSE matrices, their tight upper bounds are found. The new bounds are used to rectify the existing fusion rule. A virtue and interpretation of the new fusion rule are discussed and an illustrative example is presented.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek_ACC19_AS.pdf356,71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD