Title: Shifted Laser Surface Texturing (sLST) in Burst Regime
Other Titles: Posuvné laserové povrchové texturovaní (sLST) v režimu burst
Authors: Moskal, Denys
Martan, Jiří
Kučera, Martin
Citation: MOSKAL, D., MARTAN, J., KUČERA, M. Shifted Laser Surface Texturing (sLST) in Burst Regime. Journal of Laser Micro Nanoengineering, 2019, roč. 14, č. 2, s. 179-185. ISSN 1880-0688.
Issue Date: 2019
Publisher: Japan Laser Processing Society
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85073275564
http://hdl.handle.net/11025/35987
ISSN: 1880-0688
Keywords: laserové texturování povrchu;burst režim;pozitivní akumulace tepla;skenovací strategie;posuvné LST
Keywords in different language: laser surface texturing;burst regime;positive heat accumulation;scanning strategy;shifted LST
Abstract: Vysoká rychlost laserového skenování a vysoká přesnost jsou dva opačné parametry pro efektivní texturování povrchu laserem (LST). Použití sekvence laserových pulzů (nazývaných burst) pomáhá zvýšit efektivitu zpracování a rychlost, ale přesné řízení přicházejících laserových pulsů se stává obtížným úkolem pro mikro-texturování. V této práci je prezentováno jedno možné řešení tohoto dilematu: skenovací strategie zvaná posuvné laserové povrchové texturovaní (sLST) v režimu burst. Tato burst sLST představuje alternativní metodu, kdy setrvačnost skenovacích zrcadel se stává užitečným faktorem při vyšších rychlostech. Diskutovány jsou fyzikální principy interakce laserového pulzu s povrchem materiálu a výsledné podpovrchové teplotní pole. Akumulace tepla byla vypočtena ze semiplanárního modelu distribuce teploty z laserových stop v linii burstu. Zbytková podpovrchová teplota a tlak se v případě minimální výstupní drsnosti laserem zpracovaného povrchu nazývá pozitivní akumulace tepla. Experimentální aplikace burst sLST byla provedena pomocí pikosekundového laseru s galvanometrickým skenovacím systémem. Výsledky byly vyhodnoceny nově vyvinutou tvarovou analýzou objektů detekovaných na kontrastních obrazech laserem zpracovaných povrchů z nerezové oceli natřených barvou s vysokou emisivitou. Odchylka v přesnosti sLST byla stanovena z větších a menších průměrů detekovaných mikroobjektů na povrchu s povlakem LabIR. Drsnost hloubkové struktury u mikrokobjektů byla měřena profilometrem povrchu a porovnána s cílovým profilem a rozložením pozitivní tepelné akumulace. Metoda sLST v režimu burst umožňuje významné zvýšení rychlosti zpracování při zachování dobré přesnosti vyráběné textury.
Abstract in different language: High laser-scanning speed and high precision are two opposite parameters for effective laser surface texturing (LST). Application of a sequence of laser pulses (called burst) helps to increase the processing effectivennes and speed, but precision control of laser pulses arriving becomes a difficult task for micro-texturing. In this work, one possible solution for this dilemma is presented: a scan-ning strategy called shifted laser surface texturing (sLST) in burst regime. This burst sLST repre-sents an alternative method, where the inertia of galvanoscan mirrors becomes a useful factor at higher speeds. Physical principles of laser burst interaction with a material surface and resulting subsurface thermal-stress fields are discussed. Heat accumulation was calculated from a semi-planar model of temperature distribution from laser spots in the line of the burst. Residual subsurface temperature and pressure is called positive heat accumulation in the case of minimal output roughness of laser-scanned surfaces. Experimental application of the burst sLST was performed with a pico-second laser with a galvanoscan system. Results were evaluated by newly developed shape analysis of objects detected on contrast images of laser-processed stainless steel surfaces painted with high-emissivity paint. Deviation in sLST precision was determined from larger and smaller diameters of detected microobjects on the surface with LabIR coating. The roughness of depth structure in microobjects was controlled by a contact surface profiler and compared with the goal profile and positive heat accumulation distribution. The sLST method in burst regime enables a significant increase of processing speed while maintaining good precision of the produced texture.
Rights: © Japan Laser Processing Society
Appears in Collections:Články / Articles (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Moskal_JLMN-Journal of Laser Micro_Nanoengineering.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD