Název: Analýza financování nepodnikatelského subjektu
Další názvy: Analysis of funding of non-business subject
Autoři: Kopejtko, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3601
Klíčová slova: neziskový sektor;veřejný sektor;veřejný statek;příspěvková organizace;školství;financování;fondy Evropské unie;projekty
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit sector;public sector;public property;state-funded institution;education system;financing;EU funds;projects
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na financování nepodnikatelské subjektu, konkrétně analyzuje financování Gymnázia Plasy. Práce obsahuje charakteristiku neziskového sektoru, především popisuje fungování příspěvkových organizací. Zaměřuje se na postavení školství v národním hospodářství, popisuje institucionální strukturu, historii a aktuální problémy školství, analyzuje finanční toky plynoucí do školství. Diplomová práce představuje Gymnázium Plasy, jeho historii a zaměření. Práce se věnuje získávání a využití základních i alternativních zdrojů financování. Zvláštní kapitola je věnována fondům Evropské unie a možnostem čerpání těchto fondů ve školství. Práce obsahuje popis využití fondů Evropské unie pomocí jednotlivých operačních programů a projektů Gymnázia Plasy, charakterizuje jednotlivé projekty.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted dissertation is focused on funding a no enterprise subject, namely it analyses the financing of The Grammar School Plasy. The thesis includes characteristics of the non-profit sector; first of all it describes the workings of state-funded institutions. It focuses on position of education system in national economy, it describes the institutional structure, history and current problems in education system, it analyses the cash flow in this sphere. The dissertation presents The Grammar School Plasy, its history and orientation. It deals with raising and using of basic and alternative funding. Special chapter deals with EU funds and possibilities of drawing these in education system. The thesis includes description of drawing the funds by means of particular operating programmes and projects of The Grammar School Plasy, it defines the particular projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza financovani nepodnikatelskeho subjektu -nove.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopejtko pv.pdfPosudek vedoucího práce664,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopejtko po.pdfPosudek oponenta práce572,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopejtko.PDFPrůběh obhajoby práce115,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.