Title: The influence of oxide layer pattern size created on the surface of C45 steel on laser light absorption during laser quenching procedure
Other Titles: Vliv velikosti plochy oxidické vrstvy vytvořené na povrchu oceli C45 na absorpci laserového záření během laserového kalení
Authors: Hruška, Matěj
Vostřák, Marek
Tesař, Jiří
Citation: HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M., TESAŘ, J. The influence of oxide layer pattern size created on the surface of C45 steel on laser light absorption during laser quenching procedure. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: 5th International Conference Recent Trends in Structural Materials 14–16 November 2018, Pilsen, Czech Republic. Plzeň: IOP Publishing Ltd, 2018. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2018
Publisher: IOP Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85059388500
http://hdl.handle.net/11025/36058
ISSN: 1757-8981
Keywords: laserové kalení, povrchová emisivita, laserový ohřev, absorpce laseru
Keywords in different language: laser hardening, surface emissivity, laser heating, laser absorption
Abstract: Zvýšení absorpce laseru povrchem materiálu je užitečné při mnoha laserových tepelných procesech. Tato studie zkoumá vztah mezi stavem povrchu materiálu a jeho vlivem na interakci s laserovým paprskem. Cílem tohoto příspěvku je zkoumat vliv velikosti plochy oxidické vrstvy na absorpci IR záření a vliv okolní atmosféry, ve které ke zpracování dochází. Proces kalení byl proveden za použití inertního plynu k omezení povrchové oxidace. Oxidické vrstvy jsou vytvořeny řízený ohřevem pomocí laseru. Metoda řízeného ohřevu využívá skenovací laserový systém pro vytvoření oxidických vrstev různé tloušťky na ocel EN 10083-2: C45. Následně byla měřena absorpce vytvořené oxidické vrstvy v závislosti na energii záření emitované do povrchu materiálu. Podle posledních experimentů bylo zjištěno, že čím vyšší je tloušťka vrstvy oxidu tím se zvyšuje absorpce laserového záření. Tyto výsledky ukázaly, že použití povrchové oxidace zvyšuje množství energie laseru absorbované povrchem materiálu v řádu desítek procent. Byla měřena tloušťka a tvrdost vrstvy kalené laserem. Tato studie popisuje možnosti precizního laserového kalení oxidovaného povrchu materiálu C45.
Abstract in different language: An increase in surface absorptivity can be helpful with a number of laser heat treatment processes. This study examines the relationship between the surface condition and its influence on interaction with a laser beam. The aim of this paper is to examine the effect of the oxide layer pattern size on the absorption of IR radiation and the influence of the ambient atmosphere. The process was carried with inert gas shielding. The oxide layers are created by the controlled heating method. The controlled heating method uses a scanning laser system to create oxide layers of different thickness on steel EN 10083-2: C45. Subsequently, the absorbency of the formed oxide layer was measured, depending on the irradiation energy emitted into the surface. According to recent experiments has been found that the higher the thickness of the oxide layer increases absorption. These results have shown that the use of surface oxidation increases the coupling of laser energy to material surface in the order of tens of percent. The thickness and hardness of the laser hardened layer were considered. That paper describes possibilities of precise laser quenching of the oxidized C45 material surface.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hruška_2018_IOP_Conf._Ser.%3A_Mater._Sci._Eng._461_012027.pdf651,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD