Title: Usability of cloud computing: a comparison study between IT companies in the Czech Republic and the USA
Other Titles: Využitelnost cloud computingu: porovnávací studie mezi IT společnostmi v České republice a USA
Authors: Skřivan, Lukáš
Sova Martinovský, Václav
Citation: SKŘIVAN, L., SOVA MARTINOVSKÝ, V. Usability of cloud computing: a comparison study between IT companies in the Czech Republic and the USA. In: Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec: Technická univerzita, 2019. s. 339-345. ISBN 978-80-7494-482-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Technická univerzita v Liberci
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36071
ISBN: 978-80-7494-482-6
Keywords: cloud computing, porovnávací studie, system usability scale, Česká republika, USA
Keywords in different language: cloud computing, comparison study, system usability scale, Czech Republic, USA
Abstract: Cloud computing se v současné době objevuje po celém světě. Vytváří novou vrstvu na vrcholu současného hardwaru a softwaru, která společnostem umožňuje urychlit stávající procesy, efektivně využívat zdroje nebo vytvářet zbrusu nové produkty. Proto je nutné znát současnou situaci a také technologický rozvoj v tomto odvětví. Česká republika a USA jsou dva odlišné geografické, demografické, sociální a kulturní trhy, ale v kontextu globalizace jsou tyto rozdíly stále méně významné. Cílem této srovnávací studie je zjistit, jaký je rozdíl v použitelnosti cloud computingu ve společnostech obou zemí a jejich specifika. Tento článek analyzuje a diskutuje názory uživatelů na použitelnost cloud computingu v podnikání. Respondenti byli zaměstnanci v České republice a USA. Metoda výzkumu je průzkum rozdělený na demografickou a analytickou část. Demografická část pracuje s umístěním, velikostí, pozicí respondenta v rámci společnosti a preferovanou cloudovou službou. Další data jsou získána pomocí škály použitelnosti systému (SUS). Pro lepší interpretaci výsledků se používají popisné statistické metody (průměr, 95% interval spolehlivosti a směrodatná odchylka). Výsledek této studie (celkové skóre SUS) je porovnán s jinými studiemi.
Abstract in different language: Cloud computing is currently a rapidly emerging, worldwide platform. It creates a new layer on top of the current hardware and software that enables companies to accelerate existing processes, effectively use resources or create brand new products. Therefore, it is necessary to know the current situation and also the technological development in this sector. The Czech Republic and the USA are two distinct geographic, demographic, social and cultural markets, but in the context of globalization are those differences less and less significant. The aim of this comparison study is to find out what is the difference in the usability of cloud computing in companies of both countries and their specifics. This article analyses and discusses users opinions on the usability of cloud computing in business. Respondents were employees in companies in the Czech Republic and the USA. The research method is survey divided into a demographic and analytic part. The demographic part operates with company location, size, respondent position within the company and preferred cloud service. More data are gained with the use of the SUS (System Usability Scale). Descriptive statistic methods (mean, 95% confidence interval and standard deviation) are applied for better interpretation of the results. The outcome of this study (overall SUS score) is compared to other studies.
Rights: Plný text není přístupný.
© Technická univerzita v Liberci
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skrivan_Martinovsky_sken.pdf768,14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD