Title: Generations Y and Z in the Workplace: Perception of Teamwork
Other Titles: Generace Y a Z na pracovišti: Vnímání týmové práce
Authors: Kutlák, Jiří
Citation: KUTLÁK, J. Generations Y and Z in the Workplace: Perception of Teamwork. ACC JOURNAL, 2019, roč. 25, č. 2, s. 65-77. ISSN 1803-9782.
Issue Date: 2019
Publisher: Akademické koordinační středisko v ERN
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36077
ISSN: 1803-9782
Keywords: Týmová práce;Miléniálové;Generace Y;Generace Z;Komunikace
Keywords in different language: Team Work;Millenials;Generation Y;Generation Z;Communication
Abstract: Příspěvek předkládá literární přehled, který je zaměřen na vymezení generací a vnímání týmové práce a komunikace dvěmi zvolenými generacemi - Y (Millennials) a Z. Analýza týmové práce byla následně prováděna na základě dotazníkové šetření uskutečněného v roce 2018 na vzorku 266 respondentů na území České republiky. Dotazníkové šetření bylo doplněno obsahovou analýzou veletžních firemních inzerátů z let 2016–2019 v celkovém počtu 667 analyzovaných inzerátů. Byla formulována jedna výzkumná hypotéza a dvě výzkumné otázky. Pro vyhodnocení hypotéz byl využit Pearsonův Chi-kvadrát test nezávislosti. Na základě analýzy dat nebyla zjištěna závislost mezi vybranými generacemi a preferencí týmovové spolupráce. Z dat dále vyplívá, že respondenti upřednostňují spíše práci v týmech s lidmi, které osobně znají. Z obsahové analýzy veletržních katalogů je pak patrná ustupují tendence v referování o možnostech týmové práce na pracovištích.
Abstract in different language: The paper presents a theoretical background focused on the definition of generations and perception of teamwork and communication by two chosen generations - Y (Millennials) and Z. The analysis of teamwork was subsequently carried out on the basis of a questionnaire survey conducted in 2018 on a sample of 266 respondents in the Czech Republic. The questionnaire survey was supplemented by a content analysis of the company's job adverts from 2016–2019 in a total of 667 analyzed adverts. One research hypothesis and two research questions have been set. The Pearson's Chi-square Independence Test was used to evaluate the hypotheses. Based on the data analysis, no dependence was found between the selected generations and teamwork preferences. The data implies that respondents prefer to work in teams with people they know personally. From the content analysis of the trade fair catalogs, the receding tendencies in reporting on the possibilities of teamwork in the workplaces are evident.
Rights: © Akademické koordinační středisko v ERN
Appears in Collections:Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
KUTLAK-ACC.pdf617,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36077

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD