Název: Životní styl lidí pracujících ve směnném provozu
Další názvy: Lifestyle of people working in shift operation
Autoři: Vachtová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3616
Klíčová slova: směnný provoz;životní styl;stresové situace;volný čas;životospráva
Klíčová slova v dalším jazyce: shift operation;lifestyle;stress;leisure;diet
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem lidí pracujících ve směnném provozu. Je rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretickou část tvoří několik oblastí, které řadíme do životního stylu. Jsou to základní informace o životosprávě, režimu dne i o návykových látkách. Dále se zabývá spánkem, odpočinkem a volným časem, který je pro směnný provoz specifický. Jsou zde uvedeny i základní stresové situace a návody jak se s nimi lépe vyrovnat. V praktické části pak zkoumáme vzorek respondentů, kteří pracují ve směnném provozu a dodržování některých zásad zdravého životního stylu. Mezi úkoly bylo rovněž zahrnuto porovnání životního stylu mužů a žen ve směnném provozu. Pro tento účel byl použit dotazník vlastní konstrukce, který byl kvantitativně i kvalitativně analyzován a výsledky jsou obohaceny grafy. Bylo zjištěno, že lidé pracující ve směnném provozu se snaží dodržovat životní styl i přes problémy, které jejich profese přináší. Z důvodu malého počtu respondentů nelze výsledky zobecňovat, ale ukazuje to na situaci lidí pracujících ve směnném provozu a jejich zásadní problémy.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis deals with life style of people who work on shift. The thesis is divided into a practical and a theoretical part. The theoretical part consists of several segments dealing with the life style ? basic information about a regime, a daily programme and addictive drugs. The next part of the thesis deals with sleep, relaxation and free time, which is specific for shift working. Basic stress situations and a handbook, how to cope with these situation, is included in this part. The practical part of the thesis studies the life style of people who work on shifts. This part compares differences between life style of men and women. For this purpose a questionnaire was created and quantitatively and qualitatively analysed. The result of research is that people working on shifts are trying to keep their life style despite the problems which their jobs causes. The results cannot be generalized because of small number of respondents but it shows general situation of people working on shifts and their basic problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vachtova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce236,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachtova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3616

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.