Title: Životní styl lidí pracujících ve směnném provozu
Other Titles: Lifestyle of people working in shift operation
Authors: Vachtová, Jana
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3616
Keywords: směnný provoz;životní styl;stresové situace;volný čas;životospráva
Keywords in different language: shift operation;lifestyle;stress;leisure;diet
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem lidí pracujících ve směnném provozu. Je rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretickou část tvoří několik oblastí, které řadíme do životního stylu. Jsou to základní informace o životosprávě, režimu dne i o návykových látkách. Dále se zabývá spánkem, odpočinkem a volným časem, který je pro směnný provoz specifický. Jsou zde uvedeny i základní stresové situace a návody jak se s nimi lépe vyrovnat. V praktické části pak zkoumáme vzorek respondentů, kteří pracují ve směnném provozu a dodržování některých zásad zdravého životního stylu. Mezi úkoly bylo rovněž zahrnuto porovnání životního stylu mužů a žen ve směnném provozu. Pro tento účel byl použit dotazník vlastní konstrukce, který byl kvantitativně i kvalitativně analyzován a výsledky jsou obohaceny grafy. Bylo zjištěno, že lidé pracující ve směnném provozu se snaží dodržovat životní styl i přes problémy, které jejich profese přináší. Z důvodu malého počtu respondentů nelze výsledky zobecňovat, ale ukazuje to na situaci lidí pracujících ve směnném provozu a jejich zásadní problémy.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with life style of people who work on shift. The thesis is divided into a practical and a theoretical part. The theoretical part consists of several segments dealing with the life style ? basic information about a regime, a daily programme and addictive drugs. The next part of the thesis deals with sleep, relaxation and free time, which is specific for shift working. Basic stress situations and a handbook, how to cope with these situation, is included in this part. The practical part of the thesis studies the life style of people who work on shifts. This part compares differences between life style of men and women. For this purpose a questionnaire was created and quantitatively and qualitatively analysed. The result of research is that people working on shifts are trying to keep their life style despite the problems which their jobs causes. The results cannot be generalized because of small number of respondents but it shows general situation of people working on shifts and their basic problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vachtova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Vachtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,1 kBAdobe PDFView/Open
Vachtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce236,01 kBAdobe PDFView/Open
Vachtova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.