Title: Židovská tematika v české literatuře - varianty a didaktické aspekty
Other Titles: Jewish themes at school - forms and didactic use
Authors: Pokorová, Markéta
Citation: POKOROVÁ, M. Židovská tematika v české literatuře - varianty a didaktické aspekty. Jazyk - literatura - komunikace, 2018, č. 2, s. 7-23. ISSN: 1805-689X.
Issue Date: 2018
Publisher: KÚJL UP Olomouc
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36208
ISSN: 1805-689X
Keywords: židovská tematika;didaktika;judaismus
Keywords in different language: Jewish theme;didactics;Judaism
Abstract: Práce se zabývá různými podobami židovské tematiky v české literatuře a jejich didaktickým využitím. Skrze pečlivé studium společné česko-židovské historie, školských dokumentů České republiky, přístupů k výuce literární výchovy a za pomoci analýzy primární i sekundární literatury zabývající se danou problematikou byl pojem židovská tematika specifikován a rozdělen do několika tematických podoblastí. Vybrané okruhy byly blíže charakterizovány, byli k nim zařazeni jak autoři, tak i konkrétní texty, a byly také navrženy výukové metody vhodné pro práci s nimi.
Abstract in different language: The thesis deals with various forms of Jewish themes in Czech literature and their didactic use. Through careful study of common Czech-Jewish history, Czech educational documents, approaches to teaching literary education and the analysis of primary and secondary literature dealing with the issue, the notion of Jewish themes was specified and divided into several thematic sub-areas. The selected circuits were more closely characterized, both authors and specific texts were included, and teaching methods appropriate for working with them were also proposed.
Rights: Plný text není přístupný.
© KČJL UP Olomouc
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD