Název: Metodika správné redukce váhy
Další názvy: Correct method of weight reduction
Autoři: Loukotová, Anežka
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Sudová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3624
Klíčová slova: obezita;redukční dieta;racionální výživa;redukce váhy
Klíčová slova v dalším jazyce: obesity;weight loss diet;rational nutrition;weight reduction
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na metodiku správné redukce váhy a vysvětluje základní pojmy, které s ní souvisí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části práce popisuje problematiku obezity a snaží se nastínit závažnost tohoto onemocnění. Najdeme zde její charakteristiku, historii, příčiny a základní typy obezity. Druhá kapitola je v souvislosti s prevencí obezity věnována racionální výživě a jejímu správnému složení. Ve třetí kapitole, která se zabývá diagnostikou obezity, se práce snaží popsat základní metody při zjišťování výživového stavu jedince. Velkou část této kapitoly tvoří léčba při výskytu obezity zahrnující i dietoterapii, která je s větší důsledností popisována v následující kapitole. Pozornost je zde také zaměřena na zdravotní komplikace vznikající v důsledku nadváhy. Čtvrtá kapitola má za cíl objasnit základní informace spojené s redukčními dietami. Zabývá se jejím vymezením, správnou redukcí váhy a také uvádí hlavní zásady diet. Dále práce obsahuje rozdělení jednotlivých redukčních diet a zaobírá se nesprávně vedenými dietami. V souvislosti s nimi informuje o rizicích, které mohou následně vzniknout. Praktická část je zpracována pomocí dotazníkového šetření, na jehož základě je zjišťována informovanost vysokoškolských studentů o správné redukci váhy a také jsou zkoumány jejich dosavadní zkušenosti, které tato populace s redukčními dietami má.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the right weight loss method and explains the basic concepts related to it. The work is divided into theoretical and practical part. The first chapter describes the theoretical part of obesity problem and tries to outline the severity of the disease. We can find its characteristics, history, causes and basic types of obesity. The second chapter is related to the prevention of obesity and nutrition rational given its correct composition. In the third chapter, which deals with the diagnosis of obesity, the work tries to describe the basic methods for determining nutritional status of the person. Much of this chapter is the treatment of obesity including the diet therapy, which is more rigorous described in the following chapter. Attention is also focused on health problems resulting from overweight. The fourth chapter aims to clarify the basic information associated with reducing diets. It deals with the definition, the correct weight reduction and also sets out the main principles of diets. The work includes the distribution of the various slimming diets and deals with incorrectly listed diets. In connection with them informs about risks that may subsequently arise. The practical part is processed using a questionnaire survey. On the basis of survey is found out university students awareness about correct weight reduction and also are examined their existing experiences that this population has with reducing diets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Loukotova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loukotova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loukotova - oponent.pdfPosudek oponenta práce395,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loukotova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce74,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3624

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.