Title: Šikana na školách v Plzeňském kraji
Other Titles: Bullying in the schools of the Pilsen Region
Authors: Dušková, Pavla
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3641
Keywords: agresivita;agrese;šikana;vývojová stádia šikany;agresor;oběť;prevence
Keywords in different language: aggressiveness;aggression;bullying;developmental stages of bullying;aggressor;victim;prevention
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám agresivitou a šikanou. V úvodu teoretické části jsem chtěla objasnit pojem agrese, přiblížit příčiny a projevy agresivního chování. Hlavní část práce pojednává o šikaně ve školním prostředí. Shrnula jsem poznatky o jejím vývoji, typologii aktérů. Popsala jsem postupy vyšetřování a nastínila pohled na tento jev z právního hlediska. V praktické části práce jsem srovnala výkyt šikany na střední škole ve velkoměstě a městě s 12 000 obyvateli. Zjišťovala jsem vliv médií na chování mládeže.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with aggression and bullying. The theoretical portion of the thesis focuses on an explanation of the term aggression and describes the causes and displays of aggressive behaviour. The main section of the thesis deals with bullying at school. I summarize the information on the process of bullying and the typology of participants. I outline the investigation procedures and describe this phenomenon from a legal point of view. In the practical part of the thesis, I compare the occurrence of bullying at a secondary school in a big city to the occurrence of bullying at a secondary school in a town with 12,000 inhabitants. I also focus on finding out what effect the media have on the behaviour of the youth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Pavla Duskova - PDF.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Duskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce463,89 kBAdobe PDFView/Open
Duskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce314,87 kBAdobe PDFView/Open
Duskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.