Název: Šikana na školách v Plzeňském kraji
Další názvy: Bullying in the schools of the Pilsen Region
Autoři: Dušková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3641
Klíčová slova: agresivita;agrese;šikana;vývojová stádia šikany;agresor;oběť;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: aggressiveness;aggression;bullying;developmental stages of bullying;aggressor;victim;prevention
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám agresivitou a šikanou. V úvodu teoretické části jsem chtěla objasnit pojem agrese, přiblížit příčiny a projevy agresivního chování. Hlavní část práce pojednává o šikaně ve školním prostředí. Shrnula jsem poznatky o jejím vývoji, typologii aktérů. Popsala jsem postupy vyšetřování a nastínila pohled na tento jev z právního hlediska. V praktické části práce jsem srovnala výkyt šikany na střední škole ve velkoměstě a městě s 12 000 obyvateli. Zjišťovala jsem vliv médií na chování mládeže.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with aggression and bullying. The theoretical portion of the thesis focuses on an explanation of the term aggression and describes the causes and displays of aggressive behaviour. The main section of the thesis deals with bullying at school. I summarize the information on the process of bullying and the typology of participants. I outline the investigation procedures and describe this phenomenon from a legal point of view. In the practical part of the thesis, I compare the occurrence of bullying at a secondary school in a big city to the occurrence of bullying at a secondary school in a town with 12,000 inhabitants. I also focus on finding out what effect the media have on the behaviour of the youth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Pavla Duskova - PDF.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce463,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce314,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3641

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.