Title: Teorie psychologie osobnosti (starší a novější)
Other Titles: Theories of personality psychology (older and newer)
Authors: Štědronský, Josef
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3646
Keywords: teorie;osobnost;psychologie
Keywords in different language: theories;personality;psychology
Abstract: Cílem práce je zmapovat vývoj akcentace determinantů osobnosti u několika autorů teorií osobnosti. Práce se zabývá teoriemi Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga, Ericha Fromma, Viktora Emanuela Frankla a Stanislava Grofa. Práce vymezuje pojmy osobnost, teorie osobnosti, teoretický model či konstrukt osobnosti. Zmiňuje význam teorie osobnosti pro práci terapeuta. Následně se věnuje teoriím jednotlivých autorů a pokouší se najít, v čem se autoři shodují, v čem si naopak odporují a co z jejich teorií přetrvalo dodnes. U jednotlivých teorií osobnosti se práce také krátce zmiňuje o jejich aplikaci v poradenství a psychoterapii.
Abstract in different language: The aim of this work is to map the developement of accentuation of the individual personality determinants in personality theories of several authors. The work deals with the theories of Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, Viktor Emmanuel Frankl and Stanislav Grof. The work defines the concepts of personality, personality theory and construct or theoretical model of personality. It mentions the importance of personality theory for the work of a therapist. Next it deals with the theories of the individual authors and tries to find in what the authors agree, in what they on the contrary disagree and what of their theories has survived to this day. For individual personality theories it also briefly mentions their application in counselling and psychotherapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Josef Stedronsky.pdfPlný text práce516,67 kBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,29 kBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce237,68 kBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.