Title: Typology of Outdoor Seating Areas of Restaurants Based on Factors Influencing Their Thermal Comfort. A Case Study of Pilsen City Centre, Czechia
Other Titles: Typologie venkovních ploch restaurací na základě faktorů ovlivňujících jejich tepelný komfort. Případová studie centra města Plzně, Česko.
Authors: Vít, Václav
Kopp, Jan
Citation: VÍT, V., KOPP, J. Typology of Outdoor Seating Areas of Restaurants Based on Factors Influencing Their Thermal Comfort. A Case Study of Pilsen City Centre, Czechia. Journal of Settlements and Spatial Planning, 2019, roč. 10, č. 2, s. 131-142. ISSN 2069-3419.
Issue Date: 2019
Publisher: Centre for Research on Settlements and Urbanism
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077596672
http://hdl.handle.net/11025/36491
ISSN: 2069-3419
Keywords: Beergarden Days;klimatická adaptace;venkovní restaurace;venkovní klima;teplotní komfort;městské mikroklima
Keywords in different language: Beergarden Days;climate adaptation;outdoor restaurant;outdoor climate;thermal comfort;urban microclimate
Abstract: Problematika tepelného komfortu ve městech nabývá vlivem klimatických změn na významu i ve střední Evropě. Studie si klade za cíl navrhnout a experimentálně ověřit typologii venkovních ploch restaurací z hlediska faktorů tepelného komfortu na základě případové studie centra města Plzně. Výzkum provedený v roce 2017 v centru města Plzně zjišťoval, jaké prostředky využívají restaurace pro zlepšení tepelných podmínek a jak tepelný komfort ovlivňuje poloha v městské zástavbě. Relevantnost typologie byla ověřována na vybraném souboru 14ti venkovních ploch restaurací. Ty byly hodnoceny podle dostupnosti prostředků zlepšující komfort a na základě experimentálního měření meteorologických prvků. Typ 1 (náměstí) vykázal nejvyšší teplotu vzduchu i povrchu. Oproti tomu typ 2 (vnitroblok) ukázal nejnižší teploty vzduchu a povrchu a typ 3 (park) měl nejvyšší vlhkost vzduchu. Typ 4 (uliční kaňon) byl teplotami podobný typu 1 a vlhkostí vzduchu jako typ 2. Podle počtu tzv. Beergarden Days, kdy je teplota v 9 hodin večer vyšší než 20 °C, jsou nejlepší podmínky pro provoz venkovních ploch restaurací od druhé poloviny června do konce srpna. Výsledky studie mohou přispět ke zlepšení tepelného komfortu zákazníků venkovních restaurací ve městech, zejména ke vhodnému výběru jejich lokalizace a použití prvků ovlivňujících teplený komfort.
Abstract in different language: Due to climate change, the question of thermal comfort in cities is becoming more important in Central Europe. The aim of the study is to design and experimentally verify the typology of outdoor areas of restaurants in terms of their thermal comfort factors, based on a case study of Pilsen´s city centre. The research carried out in 2017 in the city centre of Pilsen investigated what means are used by restaurants to improve thermal conditions and how the location of an outdoor restaurant in an urban area affects its thermal comfort. There were forty-three outdoor areas of city centre restaurants included in the proposed typology, based upon their location. The relevance of typology was verified using a selected set of fourteen outdoor restaurant areas. They were evaluated according to the availability of means for comfort enhancement and experimental measurements of relevant meteorological elements. Type 1 (Square restaurant) exhibited the highest air and surface temperatures. In contrast, Type 2 (Courtyard restaurant) showed the lowest air and surface temperatures and Type 3 (Park restaurant) showed the highest air humidity. Type 4 (Street canyon restaurant) had similar temperatures to Type 1, and air humidity was closer to Type 2. According to the number of Beergarden Days, the days when the air temperature at 9 p.m. was higher than 20 °C, the best conditions for sitting outside throughout the year occur from the second half of June to the end of August. The results of the study can contribute to an improvement in the thermal comfort of customers of outdoor restaurants in cities, especially with regard to the choice of locations of outdoor restaurants and the use of elements that influence thermal comfort.
Rights: © Centre for Research on Settlements and Urbanism
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
06JSSP022019.pdf13,84 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD