Název: Innovation activities at start-ups as an instrument of their competitiveness
Další názvy: Inovační aktivity u startupů jako nástroj jejich konkurenceschopnosti
Autoři: Pavlák, Miroslav
Petrů, Naděžda
Blažek, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: PAVLÁK, M., PETRŮ, N., BLAŽEK, L. Innovation activities at start-ups as an instrument of their competitiveness. In: Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz: Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2019. s. 139-147. ISBN 978-3-86367-062-7.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36499
ISBN: 978-3-86367-062-7
Klíčová slova: startup;konkurenceschopnost;inovace;konkurenční výhoda;klíčové faktory úspěchu
Klíčová slova v dalším jazyce: start-up;competitiveness;innovation;competitive advantage;key success factors
Abstrakt: Předkládaný článek analyzuje proces implementace inovačního modelu v rámci start-upů; a identifikuje klíčové faktory úspěchu začínajících podniků v konkurenčním prostředí. Pozornost je věnována také internacionalizaci českých začínajících podniků. Teoretická část je zaměřena na obecné otázky týkající se tématu tohoto článku, empirická část je založena na výzkumu pomocí polostrukturovaných rozhovorů a dotazníkového šetření podnikatelů. Během tohoto výzkumu provedeného v letech 2018-2019 bylo vyšetřováno 150 českých začínajících podniků za účelem sběru dat. Účelem tohoto článku je podat zprávu o soupisu opatření použitých k překonání bariér inovací v českých začínajících (MSP) a také bariér internacionalizace. Zkoumá dopad takových proměnných, jako jsou akce pro neustálé zlepšování, tlaky na snižování nákladů, aspekty interních systémů řízení, zájmy o spolupráci se zahraničním obchodním partnerem, inovativnost a struktury pro řízení inovací produktů a procesů v českých MSP
Abstrakt v dalším jazyce: The presented article analyzes the implementation process of innovation model within start-ups; and identifies key success factors of start-ups in a competitive environment. The attention is also paid to the internationalization of Czech start-ups. The theoretical part is aimed at general issues concerning the topic of this article, the empirical one is based on research using semi-structured interviews and the questionnaire investigating entrepreneurs. During this research performed in 2018-2019, 150 Czech start-ups were investigated to collect data. The purpose of this article is to report on an inventory of measures employed to overcome barriers to innovation in Czech start-ups (SMEs) and also to barriers to the internationalization. It examines the impact of such variables as actions for continuous improvement, pressures for cost-cutting, aspects of internal management systems, interests in working with a foreign business partner, innovativeness, and structures for managing product and process innovation in Czech SMEs
Práva: Plný text není přístupný.
© Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Pavlák,Petrů,Blažek.docx4,83 MBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36499

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD