Title: Determination of the Measurement Deviation
Other Titles: Stanovení odchylky měření
Authors: Polák, Roman
Ráž, Karel
Vaněk, Václav
Citation: POLÁK, R., RÁŽ, K., VANĚK, V. Determination of the Measurement Deviation. In Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2019. s. 539-544. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077849359
http://hdl.handle.net/11025/36508
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: odchylky měření;software pro automatizaci;mechanické zkoušky
Keywords in different language: measurement deviation;automation software;mechanical testing
Abstract: Tento článek se zabývá stanovením odchylek měření v mechanických zkušebních laboratořích. Hlavním problémem je výpočet těchto odchylek měření, v přijatelném čase a vytvoření záznamu o tomto procesu. Většina měření obsahuje více odchylek, které ovlivňují celkový výsledek. V tomto článku je popsán proces vývoje aplikace pro stanovení chyby měření pomocí automatického výpočtu s podrobnostmi výpočtu. Aplikace je zaměřena na použití různých typů měření (tahové zkoušky, zkoušky tlakem a rázem, zkoušky tvrdosti, cyklické zkoušky atd.). Měl by být prováděn nezávisle na měřicím stroji. Toto řešení je porovnáno s jinými potenciálními metodami výpočtu kombinovaných odchylek měření.
Abstract in different language: This article deals with the determination of deviations measurement in mechanical testing laboratories. The main problem is in calculation of these measurement deviations in acceptable time and creation of the record of this process. Most measurements contain multiple deviations, which are affecting the overall result. The process of application developing for automatic calculation measurement errors with calculating details is described in this article. The application is focused on usage of various types of measurements (tensile tests, compression and impact tests, hardness and cyclic testing, etc.). It should be performed independently on the measuring machine. This solution is compared with other potential methods of combined measurement deviations calculating.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAAAM Polák Ráž Vaněk.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD