Title: Německy psaná měšťanská historiografie českého severu a severozápadu za třicetileté války
Other Titles: German Written Burgher Historiography of the Bohemian North and Northwest during the Thirty Years’ War
Authors: Kilián, Jan
Citation: KILIÁN, J. Německy psaná měšťanská historiografie českého severu a severozápadu za třicetileté války. Documenta Pragensia, 2018, roč. 37, č. 2018, s. 439-455. ISSN 0231-7443.
Issue Date: 2018
Publisher: Archiv hlavního města Prahy
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36571
ISSN: 0231-7443
Keywords: Čechy;třicetiletá válka;dějiny měst;historiografie;Krupka;Česká Lípa;Chabařovice;Benešov nad Ploučnicí;Most;Chomutov
Keywords in different language: first half of the 17th century;Thirty Years’ War;Bohemia;Krupka;Česká Lípa;Chabařovice;Benešov nad Ploučnicí;Most;Chomutov;town history;historiography
Abstract: Exponovanou dobu třicetileté války mimo jiné připomínají, často velmi barvitě a tudíž čtenářsky atraktivně, měšťanské kroniky a paměti. Ty české (Mikuláš Dačický, Jiří Kezelius, Václav F. Kocmánek a další) se již většinou dočkaly své novodobé edice – a situace se začíná pomalu zlepšovat i na poli vydávání písemných památek z německojazyčného urbánního prostředí, když jen v posledních pár letech došlo k publikování českolipské kroniky měšťana a pekaře Hanse Kriescheho, pamětí koželuha a bývalého bergmistra Michela Stüelera z Krupky a k výzkumu života a díla chomutovského městského písaře a radního Andrease Augustina Fiedlera. Právě jejich práce a osudy předkládaný článek analyzuje společně s mnohem méně poznanými analistickými počiny kantora z Benešova nad Ploučnicí Christiana Haufa, chabařovického Barthela Habela a dvěma autorsky neznámými texty o dobytí mosteckého hradu Švédy roku 1646, patrně z per tamních měšťanů. Kromě Fiedlera a autorů obou mosteckých dokumentů začali všichni uvedení psát již v době předbělohorské, Kriesche však jen do roku 1621, Hauf nesystematicky do roku 1628 a Habel do roku 1632, takže pouze paměti Michela Stüelera pokrývaly celé válečné období, ačkoli se do dnešních dob v opise dochovala pouze část s údaji z let 1629–1649. Originály jsou mostecké texty, Kriescheho kronika, Fiedlerova kronika i kronika Habelova, navzdory v literatuře opakovanému tvrzení, že její autograf se nedochoval. Hauf je znám z přepisu z 18. století a Stüeler jen z přepisu novodobého. Literárně a jazykově vyniká pouze Fiedlerovo dílo, spíše kolektanea než kronika, ambiciózní práce, unikátní navíc i svým vyprávěcím záběrem od počátků světa do autorových dob a třemi dimenzemi svých zápisů (svět, Čechy, chomutovský region). Každá z kronik a pamětí má nicméně naprosto mimořádný význam pro regionální historii, např. pro starší dějiny Chabařovic je Habelova kronika primárním zdrojem. Stüelerovy zápisky pak dávají nahlédnout jak do myšlení tehdejšího měšťana, tak do nejintimnějších sfér jeho privátního života. Do budoucna jistě nelze vyloučit ani nálezy dalších narativních pramenů z jazykově německého prostředí českého severu a severozápadu, tím spíš, že řada archivních fondů tamních měst zůstává dosud nezpracována.
Abstract in different language: The article addresses burgher historiographical production written in German in the towns of north and northwest Bohemia during the Thirty Years’ War or shortly afterwards, including reflections on military events. The work specifically analyses the chronicles and memoirs of Michel Stüeler of Krupka, Hans Kriesche of Česká Lípa, Barthel Habel of Chabařovice, Christian Hauf of Benešov nad Ploučnicí and Andreas Augustin Fiedler of Chomutov, as well as two anonymous descriptions of the assault on the castle in Most.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Archiv hlavního města Prahy
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD